Garaż należący do przedsiębiorcy opodatkowany wyższą stawką podatku

Iwona Maczalska 08.09.2017 09:00 (aktualizacja: )

Garaż należący do przedsiębiorcy opodatkowany wyższą stawką podatku

Przedsiębiorca posiadający garaż będący częścią budynku mieszkalnego, lecz z wyodrębnioną księgą wieczystą musi liczyć się z koniecznością zapłacenia za niego wyższego podatku - właściwego dla działalności gospodarczej, nawet jeśli nie prowadzi tam działalności. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2017 roku.

Garaż należący do przedsiębiorcy opodatkowany wyższą stawką podatku
Źródło: YAY foto

Wyrok sygn. akt II FSK 1736/15 z lipca 2017 roku dotyczył przedsiębiorcy z Lublina, w którego posiadaniu znajdował się garaż z osobno wyodrębnioną księgą wieczystą. Przedsiębiorca ten do końca 2013 roku prowadził w nim swoją działalność gospodarczą, jednak od 2014 roku zmienił adres firmy i miejsce prowadzenia działalności. Pomimo tego ustalając opodatkowanie za garaż na 2014 rok Prezydent Miasta Lublina zasądził przedsiębiorcy wyższą stawkę podatku od nieruchomości - właściwą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie zgodził się z decyzją Prezydenta twierdząc, że skoro nie prowadzi już w garażu działalności gospodarczej, nie może być opodatkowany stawką właściwą dla działalności. Choć poparcie w swojej tezie znalazł w WSA w Lublinie, to zupełnie innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny.

NSA w wyroku z dnia 19 lipca 2017 roku powołując się na art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. stwierdził, że stawką właściwą dla przedsiębiorcy jest stawka podatku właściwa dla prowadzenia działalności gospodarczej. W myśl powyższego art. 1a ust. 1 pkt 3 ,, garaż stanowiący własność skarżącego podatnika, będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jest budynkiem związanym z działalnością gospodarczą. Jak wyjaśniła przytoczona uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, obiektu takiego, jak sporny garaż, nie można dla celów podatkowych uznawać za budynek mieszkalny”. Zdaniem NSA wyłączenie garażu z wyodrębnioną księgą wieczystą z działalności mogło wystąpić wyłącznie w sytuacji, gdy budynek nie mógł być wykorzystywany do działalności ze względu na stan techniczny budynku.

Dlatego też NSA stwierdził, że ,,brak jest podstaw – materiału dowodowego – do oceny, że sporny przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych”.

Ponieważ względy techniczne nie zostały przez przedsiębiorcę wskazane, przedmiotowa nieruchomość powinna zostać opodatkowana podatkiem właściwym dla działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w innym miejscu. Na uargumentowanie swojego stanowiska NSA wskazał również art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mówiący, że budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy uważa się za związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Iwona Maczalska,

na podstawie NSA sygn. akt II FSK 1736/15 z 19 lipca 2017 roku