Fiskus wyceni rynkowo, gdy cena będzie odbiegała od rynkowej nawet nieznacznie

Piotr Szulczewski

Proponowane zmiany w ordynacji podatkowej niosą za sobą również modyfikacje w zasadach wyceny rynkowej transakcji. Do tej pory wycena ta dokonywana była, gdy strony transakcji znacząco zmieniły wycenę, jaką stosowały do nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy.

Zmianie ulec mają przepisy ustaw o podatkach dochodowych – art. 19 ust. 1 ustawy o PIT i 14 ust. 3 ustawy o CIT. Obecnie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

 

<< Nowa Ordynacja Podatkowa zmienia podejście urzędników do podatników >>

 

Nowe przepisy usuwają z ustawy o PIT i CIT słowo „znacznie” powodując tym samym, że nawet nieznaczne zmiany, odbiegające od rynkowych wycen towarów będących przedmiotem transakcji, stanowić będą dla organów skarbowych przedmiot do szacowania realnej ich wartości, uwzględniającej samodzielnie posiadane przez organy wyceny rynkowe.

 

Ordynacja mówi o znacznych różnicach, ustawy o podatku dochodowym – o nieznacznych

Zupełnie inaczej, bo zgodnie z obecnymi standardami ustaw podatkowych, zasadę normować będzie nowa ordynacja podatkowa. Zgodnie z jej art. 632, jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek określenia przez zobowiązanego wartości rzeczy lub praw majątkowych, a zobowiązany nie określił wartości tych rzeczy lub praw, organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego, wzywa zobowiązanego do określenia tej wartości w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Może on wezwać zobowiązanego do podwyższenia lub obniżenia wartości rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli w ocenie organu podatkowego wskazana przez zobowiązanego wartość rzeczy lub praw majątkowych znacznie odbiega od wartości rynkowej.

Pojawia się pytanie, czy dwuznaczność przepisów podatkowych będzie można interpretować na niekorzyść podatnika. Pojawia się również pytanie o to, czy urzędnik skarbowy kontrolujący czynności wykonywane przez podatnika, wykorzysta bardziej ogólny przepis ordynacji, czy szczegółowy – odnoszący się wyłącznie do podatków dochodowych. Z zasad teorii prawa wywodzi się zasada, zgodnie z którą przy kolizji norm lex specjalis derogat legi Generali (przepis bardziej szczegółowy stosowany ma być najpierw przed zastosowaniem przepisu ogólniejszego). W tej sytuacji można doszukiwać się, że ordynacja podatkowa ma swoje zastosowanie do wszystkich podatków, a ustawy o PIT i CIT – wyłącznie do podatników podatku dochodowego i wyłącznie do określonych stanów, jakie w tych podatkach mają miejsce. W efekcie niewykluczone, że organy podatkowe będą najpierw stosowały do podatników PIT i CIT normy wynikające z ustaw o podatkach dochodowych.

 

Czy to kolizja norm czy dwuznaczność przepisów interpretowana na rzecz podatnika?

Przepisy ogólne ordynacji podatkowej zawierają klauzulę, która w podobnych sytuacjach ma chronić interes podatnika (In dubio pro tributario – w razie niejednoznaczności – przepisy nie mają szkodzić podatnikowi). Pytanie jednak, czy urzędnicy dopatrzą się w przepisach kłopotów z ich interpretacją czy stwierdzą, że norma prawna jaka wynika z przepisów jest jasna i np. zgodnie z zasadą szczegółowości – do podatników PIT i CIT stosujemy przede wszystkim normy zawarte w ustawach o PIT i CIT, a nie w ordynacji, akcie znacznie ogólniejszym.

 

<< 3xP w praktyce - kolejne uproszczenia podatkowe MF >>

 

Może się zatem okazać, że dopiero sąd ochroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami dwuznacznych przepisów. To natomiast będzie podatnika kosztowało nie tylko energię i nerwy, ale przede wszystkim czas, który nowa ordynacja miała mu pozwolić wykorzystać na inne cele niż zamartwianie się niejasnymi przepisami.