Fiskus ściągnie podatek od darowizny za dopisywanie współwłasności na dowodzie rejestracyjnym

Piotr Szulczewski 25.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Powszechną praktyką jest wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym członków najbliższej rodziny jako współwłaścicieli samochodów. Jest to szczególnie popularne, jeśli chodzi o dzieci, którym buduje się historia ubezpieczeniowa. Problem w tym, że oprócz wpisania dziecka w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciela, należy w takim przypadku zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego na SD-Z2. Inaczej, co do zasady, może wystąpić podatek.

Źródło: EastNews

O fakcie współwłasności pojazdu fiskus dowiedzieć się może w czasie dalszych czynności związanych z posiadanym przez obdarowanego. Zdarza się bowiem, że zadeklarowany w dowodzie rejestracyjnym współwłaściciel przekazuje dalej darowizną udział pojazdu lub sprzedaje go. Podobnie może dojść do kupna przez rodzica kolejnego pojazdu, a w rozliczeniu w salonie oddanym będzie dotychczasowy pojazd. Deklarując kolejną darowiznę organ podatkowy będzie posiadał wgląd w dotychczasowe dokumenty i może zainteresować się, kto był właścicielem pojazdu i na jakiej podstawie nabył do niego prawo.

Przykład

Kowalski kupił samochód za 50.000 zł w salonie. Po 4 latach dopisał jako współwłaściciela córkę. Po 8 latach kupił córce samochód płacąc w salonie 40.000 zł i zostawiając w rozliczeniu kupiony wcześniej samochód o wartości 10.000 zł. Córka zgłaszając darowiznę zadeklarowała, że jest współwłaścicielem dotychczasowego pojazdu w połowie. Organ skarbowy dokonał analizy i na podstawie przesłuchania ustalił, że darowizna 50% udziału miała miejsce w czasie, gdy wartość rynkowa pojazdu wynosiła 40.000 zł, a wartość udziału – 20.000 zł. Na tej podstawie organ skarbowy dokonał kontroli, czy podatnicy złożyli zgłoszenie SD-Z2,a po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi wydał decyzję o ustaleniu wartości podatku według podwyższonej wartości wraz z odsetkami za zwłokę.

Metodą na ograniczenie odpowiedzialności byłaby darowizna, której wysokość nie przekracza kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje bowiem przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł. W takim przypadku dopisanie członka najbliższej rodziny, który nie otrzymywał wcześniej darowizn, nie powodowałoby obowiązku zgłoszenia.

Dowód rejestracyjny nie wskazuje, jaki udział w pojeździe należy do obdarowanego. Współwłaścicielem jest również osoba, u której udział ten wynosi 10% lub 1%. Wartość 1% jest na tyle niska, że co do zasady w znacznej części przypadków będzie pozwalała korzystać ze zwolnienia z obowiązku składania deklaracji. Podatnik musi jednak sprawdzić, czy poza tą darowizną nie otrzymywał od darczyńcy innych darowizn, i to nie tylko w roku otrzymania udziału w pojeździe, ale przez 5 ostatnich lat przed tą datą.

Przelew na rzecz dealera samochodowego lub dewelopera objęta zwolnieniem

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 15.02.2012 r. (sygn. akt PL/LM/834/10/BNJ/12/41), w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, warunek określony w tym przepisie jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek dewelopera w wykonaniu zawartej z nim umowy.

Mimo, że interpretacja dotyczy wyłącznie środków pieniężnych to powinna być ona stosowana również do przypadków, w których darowizna obejmuje również składniki majątku. Potwierdza to gruntująca się w zakresie darowizny linia orzecznicza w wyrokach wydanych m.in. przez Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyrokach z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. akt II FSK 1952/08 i II FSK 2028/08, z dnia 22 września 2010 r. sygn. akt II FSK 818/09 oraz z dnia 14 października 2010 r. sygn. akt II FSK 981/09, a także przyjętą przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne, m.in. w wyrokach: WSA w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Bd 167/11 oraz WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 2879/10.

Piotr Szulczewski, PIT.pl