Pobierz e-pity 2019

Finansowanie dojazdów do pracy - zmiany podatkowe od 2015 r.

Piotr Szulczewski 21.11.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zwolnieniem po stronie pracowników objęte będą świadczenia na dowozy do pracy. Czy jednak zawsze możemy mówić o świadczeniach nie powodujących konsekwencji po stronie podatnika?

Od 2015 r. zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaje wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym . Chodzi o przewóz pracowników pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Większość busów, z których korzystają pracodawcy (np. Ford Transit, Mercedes Benz Viano, Renault Kangoo, Citroen Berlingo) nie spełni wymogu uznania ich za autobus, a tym samym zwolnienie z podatku nie znajdzie zastosowania. U pracownika należy w tych przypadkach nadal rozpoznawać przychód podatkowy.

Dojazdy do pracy pracowników
Źródło: Thinkstock

Dotychczasowa linia interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądowych przychylała się co do zasady do twierdzenia, że pracownik korzystający z darmowego dojazdu uzyskuje przychód. Nie zmienia tego fakt, że u niektórych pracodawców ciężko jest ustalić, którzy pracownicy faktycznie korzystają z dojazdu oraz którzy z nich w danym dniu faktycznie autobusem jechali. Zdarzają się jednak zdania odrębne, mówiące o braku przychodu ze względu na to, że nie można go dla każdego konkretnego pracownika ustalić (np. NSA w wyroku z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygn. Akt II FSK 1724/10). Spór w tym zakresie sprawia, że większość pracodawców przychód rozpoznaje lub też posiada indywidualne interpretacje prawa podatkowego chroniące ich przed ewentualnymi skutkami kwestionowania przyjętej formy rozliczeń. Dotychczas na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o PIT wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. Odesłanie to dotyczyło świadczeń wynikających z ustaw o Prokuraturze, Policji, o Państwowej Straży Pożarnej, czy też ustawy o Straży Granicznej.

 

Zwrot świadczeń poniesionych a wartość nieodpłatnego świadczenia

Nowe zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie samych świadczeń, nie dotyczy natomiast zwrotu za świadczenia ponoszone samodzielnie przez pracownika lub też dofinansowania takich dojazdów. Chodzi zatem wyłącznie o świadczenia organizowane przez pracodawcę. Ustawodawca nie wskazał przy tym, czy organizowanie to polegać ma wyłącznie na zapewnieniu transportu własnego, czy też również zatrudnienie firmy zewnętrznej trudniącej się przewozami osób. Wydaje się, że jedna i druga forma powinna korzystać ze zwolnienia pod warunkiem jednak, że pracownik otrzyma świadczenie a nie zwrot ponoszonego wydatku. W przypadku zatem, gdy musi on samodzielnie kupić bilet, który następnie będzie przez pracodawcę refundowany, zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Nie będzie ono przysługiwało nawet w przypadku zwrotów za bilet zakupiony w firmie, z którą pracodawca nawiązał współpracę (np. oferującej w związku z tą współpracą niższe ceny biletów dla pracowników danego zakładu pracy).


Dojazd na koszt pracodawcy to często niższe koszty w PIT pracownika

U pracowników otrzymujących zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy nie stosuje się podwyższonych kosztów ryczałtowych za dojazd do miejsca pracy z miejscowości innej niż siedziba pracodawcy. Nie mogą oni podwyższać kosztów pracowniczych na podstawie imiennych biletów okresowych, za przejazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Wyjątkiem, który pozwala na rozliczenie tych podwyższonych kosztów jest sytuacja, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Pracownik, który uzyska prawo do zwolnionego z podatku transportu na koszt pracodawcy, nie uzyskuje zwrotu wydatków za dojazd. Przepisy nie stanowią zatem, by pracownik dojeżdżający autobusem pracodawcy nie mógł podwyższyć kosztów ryczałtowych – z tytułu zamieszkiwania poza miejscowością siedziby pracodawcy, jeżeli nie otrzymuje on dodatku za rozłąkę.

Piotr Szulczewski
PIT.pl