Elektroniczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego – jeśli w ogóle to od 2019 r.

Piotr Szulczewski

Rozliczenie roku 2017 nie wymaga od jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe ich przekazania do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Taki obowiązek istnieć będzie natomiast w roku kolejnym.

Elektroniczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego – jeśli w ogóle to od 2019 r.  

Elektroniczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego – jeśli w ogóle to od 2019 r. / YAY foto

Oprócz CIT-8, do urzędu skarbowego trafić powinny za 2017 r. również zatwierdzone sprawozdania finansowe jednostek. Ponieważ zatwierdzenie sprawozdania finansowego przypada na termin późniejszy niż złożenie rocznej deklaracji CIT, termin na jego przedstawienie liczy się od daty zatwierdzenia. Zgodnie z art. 27 ust. 2 podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Za sprawozdanie finansowe po terminie grożą kary

Zmiana w zasadach przekazywania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego obejmuje dochody uzyskane od 1 stycznia 2018 r., zgodnie z przepisami przejściowymi bowiem przepisy ustawy zmieniającej ustawę o CIT stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, czyli bez obowiązku dostarczania sprawozdań elektronicznie.

Nowe brzmienie przepisu – obowiązki elektroniczne

Zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązujących dla przychodów uzyskanych od 2018, podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Kolejna zmiana zasad raportowania sprawozdań obejmuje okres od października 2018 r., gdy przepis nabierze jeszcze innego kształtu, dzięki któremu obowiązek raportowy przed urzędem skarbowym zostanie usunięty na dobre:

Podatnicy, z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pomimo brzmienia tego przepisu dalej będą składali sprawozdania finansowe i dokonywać będą tego elektronicznie – ale wyłącznie do KRS. KRS natomiast przekaże wysłane dokumenty do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Dlatego przedsiębiorcy - podatnicy CIT wpisani do KRS nie będą musieli już przesyłać sprawozdań do urzędów skarbowych. Obowiązek ten obejmie wyłącznie podmioty pozostałe.

Tym niemniej jednak za 2017 r. wszystkie powyższe jednostki nie mogą obowiązku ominąć i sprawozdanie musi zostać terminowo przekazane.

Piotr Szulczewski, PIT.pl