E-zwolnienia lekarskie 2015

Iwona Maczalska 05.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt zmian w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Projekt zakłada zmianę formy oraz trybu wystawiania zwolnień lekarskich oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów wszelkie zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawiane są na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydawanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2013 poz. 229).

W myśl projektowanych przepisów zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej będzie mogło być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poprzez zaufany profil ePUAP – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wystawione w drodze elektronicznej zaświadczenie zostanie przekazane przez lekarza bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS-u, a następnie do płatnika składek (pracodawcy) za pośrednictwem ,,profilu informacyjnego płatnika składek”.

Profil ten będzie możliwy do utworzenia samodzielnie przez płatnika składek za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach elektronicznego systemu podawczego udostępni wydającemu zaświadczenie lekarskie lekarzowi następujące informacje:

  • dane osobowe pacjenta (w ramach Centralnego Rejestru Ubezpieczonych),
  • numer PESEL lub NIP (w ramach Centralnego Rejestru Płatników Składek),
  • datę urodzenia chorego członka rodziny pacjenta i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym (w ramach Centralnego Rejestru Członków Rodziny Ubezpieczonych i Uprawnionych do Ubezpieczenia Zdrowotnego),
  • informację o zaświadczeniach lekarskich wcześniej wystawionych,
  • informację o posiadaniu przez płatnika składek profilu informacyjnego.

W przypadku braku posiadania profilu informacyjnego przez płatnika składek (pracodawcę) lekarz wystawiający zaświadczenie zobowiązany będzie do przekazania pacjentowi wydruku wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego – opatrzonego pieczątką i podpisem lekarza.

Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie zobowiązany będzie do jego przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawiania zaświadczenia lekarskiego.

 

Nowe zasady doręczania zwolnień lekarskich w zakładach pracy

Projektowane zmiany w ustawie określają również nowe zasady doręczania zaświadczeń lekarskich do płatników składek (pracodawców). Zgodnie z nowymi przepisami doręczanie wystawionego zwolnienia lekarskiego będzie następowało poprzez skrzynkę podawczą ZUS-u na profil informacyjny pracodawcy, a w przypadku jego braku w formie tradycyjnej poprzez przekazania jak dotychczas druku zwolnienia bezpośrednio przez pracownika do pracodawcy. W przypadku wystawienia zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej pracownik zostanie zwolniony z dotychczasowego obowiązku samodzielnego przekazania druku zwolnienia lekarskiego w terminie 7 dni od dnia uzyskania zaświadczenia.

Pracodawcy nie posiadający profilu informacyjnego, a więc nie mający możliwości odbierania zaświadczeń w formie elektronicznej zobowiązani będą do informowania ubezpieczonego pracownika w pierwszym dniu podlegania przez niego ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania wydruku zaświadczenia lekarskiego. W przypadku tych pracowników 7 dniowy termin dostarczenia zwolnienia lekarskiego będzie nadal obowiązujący.

Iwona Maczalska,
VAT.pl