Dziedziczysz po inwestorze? Zapłacisz niższy podatek

16.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

NSA wydał przełomowy wyrok w sprawie wysokości podatku płaconego przez osoby, które odziedziczyły jednostki w funduszach inwestycyjnych. Teraz będą one miały prawo do odliczenia wydatków, poniesionych przez nabywcę.

Stawka podatku od dochodów ze sprzedaży funduszy inwestycyjnych wynosi obecnie 19 proc. Do tej pory spory z Ministerstwem Finansów, dotyczące wysokości podatku płaconego od przychodów z jednostek funduszy inwestycyjnych toczyły towarzystwa tych funduszy. To one bowiem rozliczają ten podatek. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na nabycie tytułów albo jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych mogą być kosztem dopiero wtedy, gdy następuje ich wykup lub umorzenie. Dotychczasowe interpretacje indywidualne, (por. int. z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. IPPB2/415-379/13-2/MG) potwierdzały niekorzystne dla spadkobierców jednostek w funduszach inwestycyjnych, stanowisko jakie w tej sprawie zabierały organy skarbowe. Zgodnie z nim, spadkobierca nie ma prawa uwzględniać kosztów nabycia odziedziczonych instrumentów finansowych, bo może to zrobić jedynie właściciel, który się ich pozbywa.

Wyrok NSA z 11 października 2013 r. (sygn. akt II FSK 2824/22, II FSK 941/12) prezentuje zupełnie inną linię orzecznictwa. Sąd zauważył bowiem, że interpretacja przepisów prezentowana przez  organy skarbowe dyskryminuje jedną grupę podatników. Jedni bowiem umarzając jednostki mieliby opodatkowany dochód i prawo do odliczenia kosztów, inni zaś przychód i nie mieliby prawa do odliczenia kosztów. To zaś prowadziłoby do naruszenia gwarantowanego konstytucyjnie prawa do dziedziczenia i prawa własności.

Aby przepisy były wiążące potrzebna jest uchwała wydana w poszerzonym składzie sędziowskim.

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lipca 2013 r. (sygn. IPPB2/415-379/13-2/MG)
  • Wyrok NSA z 11 października 2013 r. (sygn. akt II FSK 2824/22, II FSK 941/12)

Justyna Niedbał
Bankier.pl