Dotacja 5000 zł z tarczy 9.0 nawet pięciokrotnie

Ewelina Czechowicz

Na postawie rozporządzenia z 16 kwietnia 2021 r. nazywanego tarczą antykryzysową przedsiębiorcy o określonych PKD od 26 kwietnia 2021 r. będą mogli wnioskować o dotację w kwocie 5000 zł do Powiatowych Urzędów Pracy. Świadczenie niektórzy z przedsiębiorców będą mogli otrzymać pięciokrotnie.

Aby otrzymać dotacje trzeba będzie spełnić określone kryteria, mieć dominujące PKD oraz wykazać spadek przychodów do wskazanych miesięcy porównawczych w rozporządzeniu. 

PKD ważna zmiana

Dotację otrzymają przedsiębiorcy o przeważającym PKD wskazanym w rozporządzeniu. Będzie ono weryfikowane na dzień 31.03.2021 r.

Spadek dochodu i miesiące porównawcze

Ponadto warunkiem otrzymania dotacji będzie spadek przychodu o 40 % od przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, albo w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - marzec 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub kwiecień 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r. lub wrzesień 2020 r.

Dla kogo dotacja?

Prawo do dotacji z tarczy 9.0 otrzymały branże:

  • jednokrotnie – 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
  • dwukrotnie – 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • trzykrotnie – 47.71.Z, 47.72.Z
  • czterokrotnie – 91.02.Z
  • pięciokrotnie – 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dotacja 5000 zł z tarczy 9.0

Źródło:shutterstock

Nowe kody PKD uprawnione do otrzymania dotacji w kwocie 5000 zł

Na mocy nowego rozporządzenia pomoc otrzymają firmy o przeważającym PKD: 

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wniosek o dotację z tarczy 9.0

Dotacje z poprzedniej tarczy wliczają się do limitu możliwych do udzielenia dotacji z tarczy 9.0. Jeśli zatem przedsiębiorca na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego otrzymał już dwie dotacje, a na podstawie rozporządzenia z 19 kwietnia przysługuje mu ich łącznie pięć, to na podstawie nowych przepisów będzie mógł starać się o jeszcze trzy dotacje. Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dotację do 5000 zł od 26 kwietnia 2021 r.  Wnioski o dotację 5000 zł można składać do 31 sierpnia 2021 r.

We wniosku o dotację nie można wskazać miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów, wskazany we wniosku, na postawie którego została już udzielona dotacja (zgodnie z zapisami poprzedniego rozporządzenia) . Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie w części oznaczonej określnym kodem PKD. Wniosek o udzielenie dotacji będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej: poprzez platformę praca.gov.pl, do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

KOD PKD

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać

przedsiębiorca łącznie na podstawie obu

rozporządzeń tzn.: rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie

wsparcia uczestników obrotu gospodarczego

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

(Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie

wsparcia uczestników obrotu gospodarczego

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

(Dz. U. poz. 371 z późn. zm.)

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z,

47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z,

47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z,

96.09.Z

 

1

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

2

47.71.Z, 47.72.Z

3

91.02.Z

4

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z,

55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z,

56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,

59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z,

79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,

85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w

zakresie działalności leczniczej polegającej

na udzielaniu świadczeń w ramach

lecznictwa uzdrowiskowego, o którym

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,

uzdrowiskach i obszarach ochrony

uzdrowiskowej oraz o gminach

uzdrowiskowych, lub realizowanej w

trybie stacjonarnym rehabilitacji

leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z,

90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z,

93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z,

96.04.Z

 

5

 

 

Dotacja 5000 zł a inne formy wsparcia

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który uzyskał m.in. pożyczkę na podstawie art. 15zzd ustawy oraz dotację na podstawie art. 15zzg ustawy. Należy tylko  pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. 

Czy dotację należy zwrócić?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Za dzień udzielenia dotacji uznawany jest dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy.

Koronawirus w PolsceMikropożyczka