Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach tzw. wyprawki szkolnej bez PIT

Iwona Maczalska 01.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Rodzice posiadający niepełnosprawne dziecko, dla których skompletowanie wyprawki szkolnej wiąże się z zbyt dużym wydatkiem finansowym mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie ,,wyprawka szkolna’’. Właśnie w dzienniku ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie regulujące warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych w 2017-2018 roku.

 Dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach tzw. wyprawki szkolnej bez PIT

Źródło: YAY foto

,,Wyprawka szkolna’’ to rządowy program pomocy skierowany do uczniów posiadających stopień niepełnosprawności. Dofinansowanie w ramach programu wynosi:

  1. 225 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
  2. 390 zł – dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach powyżej – który uczęszcza do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  3. 445 zł – dla ucznia dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach powyżej – który uczęszcza do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;
  4. 175 zł - dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Wnioski składają rodzice do szkół, do których będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2017/2018.

Szczegółowe kryteria dofinansowania reguluje:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz.U. 2017 poz. 1457 oraz
  2. Uchwała nr 115/2017 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Państwowa wyprawka szkolna bez podatku

Zasady opodatkowania zakupu pomocy szkolnych dla uczniów reguluje z art. 21 ust 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim zwolnione z podatku PIT są rodziny pobierające świadczenia pomocy materialnych dla uczniów pochodzących z budżetu państwa, budżetu jednostek terytorialnych a także ze środków szkół i uczelni. Oznacza to, że podatkiem nie są objęte świadczenia pieniężne wypłacane uczniom w celu umożliwienia kontynuowania nauki i rozwoju, a także wyrównywania szans edukacyjnych.

Iwona Maczalska PIT.pl