Dodatki za pracę w nocy obowiązujące w 2015 roku

Iwona Maczalska 26.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

26.08 Dodatki za pracę w nocy obowiązujące w 2015 roku

Pracownikowi pracującemu w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Dodatek ten od stycznia 2015 roku ulegnie podwyższeniu.

W styczniu 2015 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie z kwoty 1680 zł obowiązującej w 2014 roku, do kwoty 1750 zł brutto. W związku z tym zmianie ulegną liczne wskaźniki kadrowe, w tym również wysokość dodatków do wynagrodzenia, przysługujących pracownikom za świadczenie pracy w godzinach nocnych.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy
Źródło: Thinkstock

 

Dodatek za pracę w nocy w świetle przepisów Kodeksu Pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę i wykonującemu pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przy czym poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma, wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Dodatki za pracę w nocy 2015

Wysokość dodatków w poszczególnych miesiącach 2014 i 2015 roku można znaleźć na stronie:

http://www.vat.pl/dodatki-za-prace-w-godzinach-nocnych-9424/

 

Kto nie uzyska dodatku za pracę w nocy

Prawo do otrzymania dodatku za pracę w nocy mają wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, którzy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy mogą świadczyć pracę w godzinach nocnych. Dodatku tego nie otrzymają zatem pracownicy, w przypadku których świadczenie pracy w porach nocnych jest zabronione. Są nimi:

  1. Kobiety będące w ciąży (art. 178 § 1 KP),
  2. Pracownicy, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia (art. 178 §2 KP),
  3. Pracownicy młodociani (art. 203 KP),
  4. Pracownicy niepełnosprawni, chyba, że na sam wniosek osoby niepełnosprawnej lekarz prowadzący badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z pózn. zm.).

Iwona Maczalska,
VAT.pl