Do końca maja złóż oświadczenie w KRUS o podatku dochodowym z prowadzonej firmy

Piotr Szulczewski

Maj to miesiąc, w którym należy poinformować KRUS o wartości  podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki w 2017 r. ubezpieczony rolnik zapłacić musiał do urzędu skarbowego. Nieterminowo złożone oświadczenie powoduje wykreślenie z ubezpieczeń i obowiązek zapłaty ZUS. 

Regułą jest, że osoba prowadząca działalność gospodarczą musi płacić składki w ZUS. Istnieje jednak wyjątek. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal ubezpieczeniu rolniczemu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności. Podstawowymi warunkami do kontynuacji ubezpieczenia w KRUS, są:

  • stała praca w okresie prowadzenia firmy w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  • brak zatrudnienia, stosunku służbowego, prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

Jednocześnie obowiązkowym jest złożenie odpowiednich oświadczeń. Pierwsze z nich składane jest w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Oświadczenie to wskazywać musi, że rolnik decyduje się na kontynuację ubezpieczenia w KRUS.

W kolejnych latach kalendarzowych rolnik corocznie składa oświadczenie o tym, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej ustawowo kwoty. W 2018 r. deklarowana kwota podatku z działalności gospodarczej prowadzonej w 20187 r. nie może przekroczyć 3.300 zł.

<<Składki KRUS a odliczenie w rocznym PIT>> 

W powyższym przypadku, nie ma znaczenia, czy podatek opłacany jest na zasadach ogólnych, ryczałtem, kartą podatkową czy liniowo. Chodzi o wysokość faktycznie należną. Nie ma przy tym znaczenia, czy rolnik zapłacił podatek czy też zwleka z zapłatą – decydująca jest kwota należna. 

 

Skutki niezłożenia oświadczenia do 31 maja 2018 r. 

Niezłożenie oświadczenia lub niezachowanie terminu do złożenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia z dniem, do którego rolnik lub domownik obowiązany był złożyć zaświadczenie albo oświadczenie w KRUS, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem terminu na złożenie tego zaświadczenia albo oświadczenia.

Termin na złożenie może zostać przywrócony na wniosek jeśli jego niezachowanie nastąpiło wskutek zdarzeń losowych.