Składki na KRUS oraz ubezpieczenie zdrowotne rolników w deklaracji PIT

Piotr Szulczewski 23.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Znaczna część osób, które opłacają ubezpieczenie rolnicze, zarabia również na etacie lub prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Powstaje wówczas pytanie, czy zapłacone do KRUS składki można wykazać w rocznej deklaracji podatkowej PIT i odliczyć od dochodu lub podatku.

Źródło: Thinkstock.com

Ustawodawca szczegółowo wskazał, jakie składki odliczane mogą być w deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych. Ulga może być rozliczana z tytułu składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących lub potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Składki powyższe odliczane są od dochodu.

Odpowiednio ta sama zasada dotyczy odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odliczeniu podlega składka, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Składki na KRUS w deklaracji podatkowej

Innego rodzaju składkami pozostają świadczenia należne do rolników. Wynikają one bowiem z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2013, poz. 1403). Co prawda może wystąpić sytuacja, w której rolnik prowadząc działalność gospodarczą, opłaca zamiast składek ZUS, składki KRUS, lecz nadal obowiązek ich zapłaty wynika z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników a nie z zasad powszechnego ubezpieczenia przedsiębiorców w ZUS.

W ubezpieczeniu w KRUS wyodrębnia się ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Powyższe składki, wynikające z ustawy o ubezpieczeniu rolników nie mogą zatem zmniejszyć wartości dochodu, wykazywanej w deklaracji PIT.

Ze względu jednak na podwyższoną wartość składki KRUS za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, możliwe jest zaliczanie tej nadwyżki składki KRUS do kosztów podatkowych. Rolnik prowadzący działalność gospodarczą opłaca bowiem składkę w kwocie dwukrotnie wyższej niż rolnik, który tej działalności nie prowadzi. Prawo do rozliczenia nadwyżki w kosztach podatkowych potwierdził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 10 września 2009 (sygn. akt ITPB1/415-551/09/PSZ).

Składka zdrowotna rolnika w PIT rocznym

Osobno opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. O ile organy podatkowe nie pozwalają na odliczenie od dochodu składek KRUS, to nie ma takiego ograniczenia jeśli chodzi o tę ostatnią składkę. Potwierdziła to m.in. interpretacja indywidualna z 2 maja 2013 r. (sygn. akt ILPB1/415-150/13-2/AMN), wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Piotr Szulczewski, PIT.pl