Do 30 listopada 2015 r. złóż oświadczenie o podatku liniowym w działach specjalnych

Piotr Szulczewski 18.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

2015-11-26

Do końca listopada 2015 roku dokonać należy zgłoszenia o wyborze opodatkowania liniowego lub rezygnacji z tej formy rozliczania podatku, jeżeli działy specjalne produkcji rolnej rozlicza się na podstawie ksiąg rachunkowych. Oświadczenie to składa się w tym terminie mimo, że ustawodawca wydłużył czas na dostarczenie deklaracji PIT-6 dla rozliczających działy specjalne, przesuwając go z 30 listopada na 20 stycznia. Obecnie obowiązywać będą dwa terminy istotne dla podatników i dwa obowiązki raportowania.

Do 30 listopada 2015 r. złóż oświadczenie o podatku liniowym w działach specjalnych
Źródło: YAY foto

W listopadzie 2017 roku nie zgłaszaj działów specjalnych produkcji rolnej na 2018 rok

Rozliczający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej mają obowiązek wybrać jedną z dostępnych form ewidencjonowania oraz opodatkowania przychodów:

  • ryczałt – ustalany jako kwota stała na podstawie norm wskazanych w załączniku do ustawy o PIT,
  • na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W terminie do dnia 20 stycznia 2016 roku należy przedstawić PIT-6 jeżeli dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. ustalane będą przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (art. 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015, poz. 699).

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 2016

Podatnicy, którzy w 2016 roku ustalać będą dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonych ksiąg, nie składają deklaracji PIT-6. W przypadku jednak, gdyby w 2016 r. mieli oni zamiar pozostać opodatkowani podatkiem liniowym z działów specjalnych produkcji rolnej, to nie później niż do 30 listopada 2015 r. zobowiązani są przekazać organowi skarbowemu oświadczenie o tej formie rozliczeń. W tej samej dacie należy przekazać oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym działów specjalnych produkcji rolnej za 2016 rok.

Już nie trzeba składać PIT-6/6L do końca listopada

Zgodnie z art. 9a ust 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.), podatnicy, którzy dochody działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg, mogą wybrać sposób opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c (opodatkowanie liniowo). W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 (30 listopad roku poprzedzającego rok podatkowy), pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku podatkowego - w terminie, o którym mowa w art. 43 ust. 3 (7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej). Wybór sposobu opodatkowania dokonany w tych oświadczeniach, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania.

Piotr Szulczewski, PIT.pl