Pobierz e-pity 2019

Deklarację PIT-28 złóż elektronicznie lub na papierze do 2 lutego 2015 r.

Piotr Szulczewski 16.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy w roku 2014 zdecydowali się na ryczałtową formę opodatkowania swoich przychodów, ich rozliczenia dokonać muszą nie później niż 2 lutego 2015 r. Termin ten jest niezależny od formy, w jakiej podatnik dostarczy deklarację do urzędu skarbowego.

Deklarację PIT-28 sporządzają podatnicy, którzy w roku 2014:

 • Uzyskiwali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,
 • Zarabiali pieniądze i wartości pieniężne oraz uzyskiwali świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Rozliczenie PIT-28 złożyć należy niezależnie od tego, czy w trakcie roku podatnik przekroczył limit przychodów w kwocie 150 000 euro, czy też pozostał w ramach tego limitu. Po jego przekroczeniu podatnik od następnego roku pozbawiony jest prawa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-28 za 2014 rok - ryczałt ewidencjonowany
Źródło: Thinkstock

PIT-28 należy składać także w przypadku utraty w trakcie roku podatkowego prawa do opodatkowania w tej formie. Sytuacja taka ma miejsce:

 • w stosunku do podatników, którzy wykonują usługi lub dostawy towarów na rzecz byłych lub obecnych pracodawców; w przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach; w takich przypadkach PIT-28 składa się z tytułu przychodów uzyskanych za tę część roku podatkowego, gdy zastosowanie miało opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • w stosunku do podatników, którzy w trakcie roku dokonają sprzedaży towarów lub usług uniemożliwiających opodatkowanie ryczałtem; w takich przypadkach PIT-28 składa się z tytułu przychodów uzyskanych za tę część roku podatkowego, gdy zastosowanie miało opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-28 (18) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (15) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (13) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-28 złóż elektronicznie lub listem poleconym i zapłać podatek

Podatnicy, którzy na ostatnią chwilę zostawiają rozliczenie podatku muszą zwrócić uwagę na dochowanie ostatecznego terminu na rozliczenie. Termin uznaje się za dochowany w przypadku, gdy PIT-28 został do 2 lutego 2015 r.:

 • wysłany w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
 • nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
 • złożony przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
 • złożony przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
 • złożony przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

Dopuszczalnym jest również osobiste złożenie deklaracji w okienku podawczym organu skarbowego.

PIT-28 podpisz zestawem danych autoryzujących

Deklarację PIT-28 wysyłaną elektronicznie podpisywać można zestawem pięciu danych potwierdzających status podatnika. Podpis elektroniczny takich zeznań podatkowych opiera się na:

 • identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
 • imieniu (pierwszym);
 • nazwisku;
 • dacie urodzenia;
 • kwocie przychodu wskazanej w:
  • poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
  • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
  • poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
  • poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
  • poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
  • poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

PIT-28 złóż posiadając pełnomocnictwo UPL-1

Podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą mogą składać PIT-28 we własnym imieniu. Jeżeli deklarację podpisuje inna osoba (księgowa, biuro rachunkowe, prokurent, pracownik), musi zostać upoważniona do złożenia podpisu i wysyłki deklaracji w imieniu podatnika. Pełnomocnictwo ustanawia się na druku UPL-1.

Deklarację PIT-28 złóż do 2 lutego 2015 r.

Choć termin ustawowy składania PIT-28 mija z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, to w 2015 r. 31 stycznia przypada w sobotę. W związku z powyższym termin złożenia deklaracji PIT-28 przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, czyli poniedziałek 2 lutego.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl