Dane podatkowe firm będą jawne, udostępni je Minister Finansów

Piotr Szulczewski 12.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

Minister rozwoju i finansów będzie publikował informacje zawierające podstawowe dane podatkowe największych podatników CIT. Publikacja danych w pierwszym etapie może dotyczyć ok. 2 tys. podatników. Po raz pierwszy upublicznione zostaną dane z zeznań podatkowych za 2017 r.

Dane podatkowe firm będą jawne, udostępni je Minister Finansów
Dane podatkowe firm będą jawne / YAY foto

Dane będą co do zasady zbieżne z danymi obecnie jawnymi – bo udostępnianymi w sprawozdaniach finansowych. Celem Ministra Finansów jest zwiększenie transparentności podatkowej podmiotów gospodarczych. Dane posłużyć mogą za dobrą lub złą reklamę firmy, ewentualnie uwrażliwić pozostałych podatników na podejmowanie transakcji z podatnikiem, który nie płaci podatków w kraju, lecz wyprowadza swoje dochody za granicę. Mają też zapewnić przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu. W dalszej perspektywie natomiast mają być czynnikiem ograniczającym uzyskiwanie przewagi ekonomicznej na rynku przez duże podmioty.

Na stronie Biuletynu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów znajdą się informacje jako przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, podstawy opodatkowania i należny od niej podatek, oraz efektywna stopa procentowa stosowana przez podatnika do opodatkowania swoich dochodów (procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto podatnika, wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok). Wśród danych identyfikujących znaleźć będzie można nazwę podatnika oraz identyfikator podatkowy NIP wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który informacja jest publikowana.

Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatkowych obejmie:

  • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów)
  • podatników (innych niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro.

Minister Finansów zapewni aktualizację co kwartał publikowanych danych, a upublicznienie obejmie okres 5 lat danych Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie.

Proponowane przepisy powinny też pośrednio skłaniać podatników do prawidłowego i rzetelnego wypełniania zobowiązań podatkowych. Mają też w pewnym stopniu zapewnić przeciwdziałanie agresywnemu planowaniu podatkowemu, które Komisja Europejska uznała za jeden z politycznych priorytetów Unii Europejskiej w ramach realizacji strategii na rzecz sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób prawnych. W dalszej perspektywie przedstawione rozwiązania mają ograniczyć uzyskiwanie przez niektóre podmioty nieuzasadnionej ekonomicznie przewagi konkurencyjnej na rynku, co bardzo niekorzystnie wpływa przede wszystkim na małe i średnie firmy.

Piotr Szulczewski, PIT.pl