Pobierz e-pity 2019

Czy „szlachetną paczkę” odliczę w deklaracji PIT?

Piotr Szulczewski 23.12.2014 09:00 (aktualizacja: )

Akcja „szlachetna paczka” stała się jedną z najpopularniejszych akcji charytatywnych w Polsce. Jej świąteczny przekaz ma niezaprzeczalne walory etyczne, a sama idea czynienia dobra drugiej osobie pozwala oceniać ją wyłącznie pozytywnie. Przekazywane nieodpłatnie podarunki rodzą jednak swoje skutki podatkowe.

Jak dowiedzieć się można na stronie organizatora projektu „SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie”.

Źródło: Thinkstockphotos.com

Wsparcie bezpośrednie akcji polega na  przekazaniu darowizny nie na cele organizacji pożytku publicznego, lecz osobie potrzebującej, której dane zostaną przez organizację udostępnione. Nie dochodzi zatem do jakiejkolwiek darowizny na rzecz podmiotu działającego społecznie. Paczki przygotowują osoby zwane w projekcie darczyńcami.

Z kolei dobroczyńcy to osoby, które wspierają finansowo samą organizację - Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 21/3, 31-038 Kraków. Działanie dobroczyńców stanowi wyjątek od reguły wsparcia bezpośredniego, a darowizny przeznaczane są na działalność organizacji. Funkcjonuje ona w ramach zadań wskazanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (m.in. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób).

Wsparcie odliczane w ramach rozliczenia PIT

Wyłącznie druga z form pomocy może dla dobroczyńców nieść wymierną korzyść podatkową. Odliczeniu w deklaracji rocznej PIT oraz CIT podlegają darowizny przekazywane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, m.in.. na rzecz stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Istnieje górny limit odliczeń wszelkich darowizn (w tym na cele krwiodawstwa, kultu religijnego) w ramach danego roku podatkowego, który wynosi dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych – 6% dochodu, a dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych – 10% dochodu.

Oprócz dokonania darowizny i wpisania jej w deklaracji podatkowej jako odliczanej od dochodu, podatnik musi posiadać dowody jej dokonania. Wysokość darowizny, ustala się na podstawie:

  • dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej;
  • dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Piotr Szulczewski, PIT.pl