Pobierz e-pity 2019

Czwarta ustawa deregulacyjna 2015 podpisana przez prezydenta

Iwona Maczalska 26.11.2014 09:00 (aktualizacja: )

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. czwartą ustawę deregulacyjną. Ustawa ta zakłada wprowadzenie około 40 zmian m.in. w przepisach kodeksu pracy, ustawy o PIT, czy też ustawy akcyzowej.

24 listopada Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa wejdzie w życie już z dniem 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem zmian w kodeksie pracy, które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 roku.

 

Zatrudnienie pracownika bez wstępnych badań lekarskich

Czwarta ustawa delegulacyjna wprowadzi zmiany w zakresie kierowania pracowników na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie. W myśl nowych przepisów zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy będzie możliwe jeżeli osoby te przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie.

Czwarta ustawa deregulacyjna 2015
Źródło: Thinkstock

To na pracodawcy ciążyć będzie obowiązek oceny, czy warunki wskazane w orzeczeniu lekarskim nowego pracownika odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Wyłączeniu z tej reguły będą podlegały osoby przyjmowane do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Zniesienie obowiązku potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego

Od stycznia 2015 roku zmianie ulegną również przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nimi likwidacji ulegnie obowiązek uzyskiwania potwierdzenia rejestracyjnego VAT-R. W myśl znowelizowanych przepisów od stycznia naczelnik urzędu skarbowego zarejestruje podatnika jako ,,podatnika VAT czynnego” lub ,,podatnika VAT zwolnionego”, lecz ewentualnego potwierdzenia tej rejestracji dokona wyłącznie na wniosek zainteresowanego podatnika.

<< więcej o zmianie

Dłuższy termin rozliczania podatku VAT w imporcie dla AEO

Ustawa deregulacyjna wydłuża również termin rozliczania podatku VAT w imporcie dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO). Aktualnie obowiązującym, ustawowym terminem zapłaty podatku VAT jest termin 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. W myśl znowelizowanych przepisów podatnicy podatku VAT posiadających status AEO będą mieli prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Ryczałtowa stawka podatku od prywatnego użytku samochodu służbowego

Nowelizacja wprowadza kwotową wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. Od 2015 r. wartość ta będzie uzależniona od pojemności silnika i wynosić będzie 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm, oraz 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm. Kwota ta będzie doliczana do podstawy opodatkowania pracownika korzystającego z pojazdu dla celów prywatnych.

Dowóz pracowników do zakładu pracy organizowany przez pracodawcę bez PIT

W myśl znowelizowanych przepisów dowóz do pracy pracowników zostanie zwolniony z podatku PIT. Zwolnieniu podlegają jednak wyłącznie dowozy do pracy organizowane przez samego pracodawcę. W przypadku, gdy pracownik sam musi zakupić bilet, który następnie jest refundowany przez pracodawcę, zwolnienie nie znajdzie zastosowania.

<< więcej o zmianie

 

Mniej obowiązków dla płatników składek ZUS

Czwarta ustawa deregulacja wprowadzi również zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Znowelizowane przepisy znoszą obowiązek sprawdzania do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych do ZUS. Od stycznia zostanie również zniesiony obowiązek przekazywania ubezpieczonym rocznej informacji o naliczonych składkach ZUS, lecz wyłącznie w przypadku, gdy płatnik opłaca za nich tylko składkę zdrowotną.

Ustawa o ochronie danych osobowych - zmiany

Czwarta ustawa deregulacyjna wprowadzi również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Nowelizacja m.in. rozszerzy kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a także zwolni administratorów danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO.

Zmiany w zasadach ubiegania się o zwrot akcyzy od zakupu samochodu

Nowelizowane przepisy wprowadzą również zmiany w zakresie ubiegania się o zwrot akcyzy od zakupu samochodu osobowego. W myśl zmian osoba, która nabyła prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym na terytorium kraju w momencie dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju będzie mogła ubiegać się o zwrot akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Czas na złożenie wniosku będzie wynosić rok od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodu osobowego albo jego eksportu.

Czwarta ustawa deregulacyjna wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem zmian w kodeksie pracy, które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 roku.

Iwona Maczalska,
PIT.pl