Covid-19: Formy pomocy, o które przedsiębiorcy mogą wnioskować do 10 czerwca 2021 r.

Ewelina Czechowicz

Do 10 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali dotąd z pożyczki, dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowania części kosztów dla zatrudnionych pracowników z PUP mogą złożyć wniosek we właściwym dla siebie powiatowym urzędzie pracy. Przypominamy formy wsparcia o które mogą wnioskować przedsiębiorcy oraz warunki jakie trzeba spełnić żeby otrzymać pomoc. 

10 czerwca 2021 mija termin składania wniosków o przyznanie:

  • pożyczki (dla mikro przedsiębiorców i organizacji pozarządowych na podstawie art. 15 zzd i 15 zzda),
  • dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarcze dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc oraz
  • dofinansowania części kosztów dla zatrudnionych pracowników na podstawie art. 15zzb, 15zze, 15zze2

Pożyczka 5 000 zł

Pożyczka do 5000 zł z  Funduszu Pracy to specjalne rozwiązanie zaproponowane przez polski rząd na okres pandemii koronawirusa. Jest ona udzielana przez Powiatowe Urzędy Pracy. Z tej formy wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać jednorazowo bez wymogu kodu PKD. Pożyczka została wprowadzona wiosną ubiegłego roku, więc przedsiębiorca który dotąd jeszcze nie skorzystał  z tej formy pomocy może złożyć wniosek do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie przyznawane jest na podstawie ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Formy wsparcia dla przedsiębiorców dostępne do 10 czerwca 2021 r.

Źródło:shutterstock

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą i mający status mikroprzedsiębiorcy według definicji zawartej w Ustawie o przedsiębiorcach. Muszą one spełnić łącznie następujące warunki:

  • zatrudniać maksymalnie 10 osób (z pożyczki mogą skorzystać także przedsiębiorcy niezatrudniający żadnych pracowników oraz osoby samozatrudnione),
  • ich roczny obrót netto w ostatnich 2 latach nie może być większy niż 2 miliony złotych lub kwoty tej nie może przekroczyć ich suma aktywów w bilansie sporządzonym na koniec jednego z tych lat,
  • prowadzić firmę przed 1 kwietnia 2020 roku,
  • w dniu składania aplikacji o pożyczkę ich działalność gospodarcza nie może być zawieszona.

Przedsiębiorcy, którzy dotąd nie wnioskowali o pożyczkę, którzy chcą skorzystać z tej formy wsparcia muszą złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy najbliższym ze względu na miejsce prowadzenia działalności po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora. Wniosek należy złożyć przez stronę praca.gov.pl. Otrzymanej pożyczki nie trzeba będzie oddawać pod warunkiem, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od jej udzielenia będzie nadal prowadził działalność gospodarczą.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności

Niezależnie od kodów PKD do 10 czerwca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania kosztów prowadzenia działalności mogą wnioskować przez praca.gov.pl również o tą formę wsparcia.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów.

I tak, jeśli:

  • spadek obrotów wynosi > 30% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł),
  • spadek obrotów wynosi > 50% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1960 zł),
  • spadek obrotów  wynosi > 80% - przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2520 zł)

Otrzymanego dofinansowania przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać pod warunkiem utrzymania działalności przez co najmniej okres pobierania dofinansowania. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w tym okresie samozatrudnieni zobowiązani są do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej.

Dofinansowania części kosztów dla zatrudnionych pracowników

Dofinansowanie części kosztów dla zatrudnionych pracowników (art. 15zzb, 15zze, 15zze2) to forma wsparcia o które przedsiębiorcy mogą wnioskować do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wsparcie w ramach art. 15zzb będzie realizowane do końca czerwca 2021 r., jednak wnioski o nie można składać do 10 czerwca 2021 r. Dofinasowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  Powyższe oznacza m.in., że w sytuacji gdy przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie przez okres trzech miesięcy w 2020 r., to nie może ponownie skorzystać z analogicznego wsparcia w 2021 r.

Koronawirus w Polsce