Cashback po nowemu - czyli nowe zasady opodatkowania klientów bankowych

Piotr Szulczewski 01.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiZgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o PIT, inaczej niż dotychczas opodatkowany będzie zwrot pieniędzy na rzecz klienta, czyli tzw. cashback. Ministerstwo Finansów zrezygnuje z rozliczenia tych przychodów według skali podatkowej na rzecz opodatkowania ryczałtowego. Pojawią się więc nowe obowiązki dla płatników.

W przypadku świadczenia cashback podmiot nabywający jakiś produkt (towar lub usługę) uprawniony był do uzyskania z tytułu określonych działań zwrotu kwoty pieniężnej, wydatkowanej zgodnie z regulaminem promocji (np. zwrot za zakupy). Z reguły kwota zwrotu mieściła się w ramach tzw. sprzedaży premiowej i nie mogła przekroczyć 760 zł.

O to, czy świadczenia z tytułu cashback mieszczą się w kategorii sprzedaży premiowej przedsiębiorcy toczą spór z fiskusem od dawna. Ten ostatni stoi na stanowisku, że cashback uznać należy na przysporzenie majątkowe po stronie klienta. W konsekwencji powinien on je wykazać w deklaracji rocznej i opodatkować m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. akt IPPB2/415-810/12-4/JG) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 lutego 2013 roku (sygn.. akt ILPB2/415-1025/12-2/TR).

Takie stanowisko powoduje powstanie obowiązków zarówno po stronie klienta, jak i przedsiębiorców (np. banków). Zgodnie z art. 42a ustawy o PIT z końcem lutego ci ostatni zobowiązani są sporządzić i przekazać podatnikowi oraz organowi skarbowemu deklarację PIT-8C.

Podatnik – klient zobowiązany jest natomiast rozliczyć wykazać cashback na zasadach ogólnych – i rozliczyć go według skali podatkowej w swojej deklaracji PIT. Przychód powinien wykazać w ramach tzw. innych źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

 

Nowe zasady – podatek ryczałtowy

Od roku 2015 cashback rozliczany będzie ryczałtowo, podatkiem według stopy 19%, niezależnie od wartości uzyskanego zwrotu. Taką formę rozliczenia stosować będzie się do kwot z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych lub instytucji finansowych w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Oznacza to, że podatek pobierany będzie przy wypłacie cashback, a podatnik – klient nie będzie zmuszony wykazywać go w swojej deklaracji rocznej. Na płatniku natomiast spocznie obowiązek wykazania świadczenia nie tak jak miało to dotychczas w PIT-8C, lecz w PIT-8AR. Podatek przekazany musi zostać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu wypłaty cashback. Deklarację PIT-8AR natomiast płatnik prześle do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym. Nie trafi ona jednak jak dotychczas do podatnika, a jedynie do urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla klienta banku lub instytucji rozliczającej cashback.

Powyższa zmiana uprości rozliczenie cashback dla klientów, ograniczając ich odpowiedzialność z tego tytułu. Końcowo bowiem nie będą oni zmuszeni rozliczać się z przychodu opodatkowanego ryczałtowo. Zmiana nie zakończy jednak sporu co do kwestii, czy cashback pozostaje sprzedażą opodatkowaną w całości, czy też zwolnioną do wartości jednorazowego świadczenia w kwocie 760 zł. O prawie do zastosowania takiego zwolnienia, wbrew stanowisku reprezentowanemu przez urzędy skarbowe, orzekł np. sygn. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 25 stycznia 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 2106/12) czy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyrokach z sierpnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Wr 864/13, akt I SA Wr 865/13 oraz I SA Wr 866/13).

Piotr Szulczewski,
PIT.pl