Bez zgłoszenia rachunku nie ma pieniędzy z 1% podatku dla OPP

Piotr Szulczewski 16.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

OPP, które po terminie uzupełnią dane o numerze rachunku bankowego, na który przekazane mają być środki pochodzące z akcji 1% podatku, są pozbawione prawa do pieniędzy – orzekł NSA.

Bez zgłoszenia rachunku nie ma pieniędzy z 1% podatku dla OPP

Bez zgłoszenia rachunku nie ma  pieniędzy z 1% podatku dla OPP / YAY foto

 

Orzeczenie wskazuje, że podanie numeru rachunku bankowego nie jest wyłącznie czynnością formalną, potrzebną do uzyskania pieniędzy z akcji, lecz jednym z warunków, równoważnych takim jak status organizacji pożytku publicznego, czy prowadzenie działalności wyłącznie w wybranym obszarze aktywności publicznej.

Wymóg przekazania numeru rachunku wynika z art. 27a ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Termin ten uległ zmianie – o ile jeszcze w 2012 r. (roku, którego dotyczy wyrok NSA) – kończył się on z ostatnim dniem stycznia, to obecnie jest on dłuższy – do końca czerwca.

Zgodnie z obecnie obowiązującym zapisem, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2016 r. poz. 476). Zasady tej nie stosuje się do organizacji, które zgłosiły numer rachunku bankowego w latach ubiegłych jako właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i jest on aktualny.

NSA stwierdził, że mimo podania w terminie późniejszym numeru rachunku, OPP nie może otrzymać pieniędzy, jakie przekazane jej zostały od podatników w ramach akcji 1% podatku, a którymi dysponuje organ skarbowy. Nie ma przy tym znaczenia, że organizacja posiadała status organizacji pożytku publicznego i była uprawniona do otrzymania 1% podatku w związku z umieszczeniem jej w wykazie organizacji uprawnionych.

NSA: Przepisy podatkowe odmawiają prawa do 1% podatku

W myśl art. 45c ust. 6 PDoFizU (w brzmieniu obowiązującym do 21 marca 2014r.) naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

Z dniem 22 marca 2013r. zmieniono art. 45c ust. 4 i ust. 6 PDoFizU, i tak w myśl art. 45c ust. 4 PDoFizU (w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2014r.) kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1% podatku podany przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Zgodnie zaś z art. 45c ust. 6 PDoFizU (w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2014r.) naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

  1. organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
  2. organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego;
  3. podatnik we wniosku, o którym mowa w ust. 3, podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz prowadzony zgodnie z art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego.

Zdaniem NSA, skoro warunkiem przekazania pieniędzy jest podanie rachunku bankowego – zgodnie z ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, to również zgodność ta musi następować co do terminu wskazanego w tej ustawie na podanie rachunku. W efekcie, skoro termin ten nie został zachowany, organ miał prawo odmowy pieniędzy na rzecz organizacji.

Podstawa: wyrok NSA z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 2633/15).

Piotr Szulczewski, PIT.pl