Będzie oficjalny rejestr podatników VAT czynnych

Piotr Szulczewski 29.09.2017 09:00 (aktualizacja: )

Będzie oficjalny rejestr podatników VAT czynnych

Jednym z elementów należytej staranności przy odliczaniu VAT od nabycia towarów i usług oraz ograniczeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania kontrahenta jest kontrola statusu podatkowego sprzedawcy.Nowelizacja przepisów o podatku VAT ustanawia rejestr, w którym na bieżąco wskazywany będzie status kontrahenta, bez konieczności występowania w tym zakresie do organów skarbowych.

Będzie oficjalny rejestr podatników VAT czynnych

Źródło: YAY foto

Rejestr prowadzony ma być elektronicznie przez Szefa KAS i zawierać następujące informacje:

  1. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
  2. imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi
  3. adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;
  4. adres siedziby - w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną;
  5. wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery:
    a. rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260),
    b. imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;
  6. datę:
    a. rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,
    b. wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
    c. przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;
  7. podstawę prawną:
    a. wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
    b. przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Informacja o podatnikach wykreślonych z rejestru podatników VAT czynnych będzie figurowała w wykazie przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik został z niego wykreślony. Termin ten jest zbieżny z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego, co ma zagwarantować podatnikom możliwość zweryfikowania wstecz transakcji z wybranymi kontrahentami.

>>> Dla celów rozliczania kosztów zgłoś wszystkie rachunki firmowe do rejestru podatników VAT <<<

Wykaz podatników VAT czynnych będzie aktualizowany w dni robocze, raz na Dobę i prezentowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zmiana na wpływać na ograniczenie nadużyć przy odliczaniu VAT z faktur wystawianych przez podatników nieistniejących lub niemających statusu VAT czynnego (nieopodatkowanych VAT).

Rejestr może wpłynąć na właściwe poinformowanie nabywców towarów i usług o statusie ich kontrahenta. Z drugiej jednak strony zmusza on do codziennego (co najmniej przed datą dokonania płatności) kontrolowania statusu każdego z dostawców towarów i usług. Podatnik, który nie uprawdopodobni korzystania z rejestru w sposób przekonujący (np. wyciąg z danych kontrahenta na dany dzień), w przypadku wystąpienia odpowiedzialności solidarnej lub próby nieprawidłowego odliczenia VAT, zostanie uznany za niewykazującego należytej staranności. W efekcie trzeba się liczyć, że rejestr może być nie tylko pomocny podatnikom, ale może wpłynąć na zwiększenie ich obowiązków kontrolnych i wymóc na nich dodatkowe działania zabezpieczające, które absorbować będą czas pracy.

Piotr Szulczewski, VAT.pl