Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Będzie nowe rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Piotr Szulczewski

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przygotował rozporządzenie  w sprawie organizacji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wydaje się, zatem, że w tym roku podatników, a przede wszystkim organizacje pożytku publicznego nie będzie czekało aż tak duże zamieszanie, jak miało miejsce rok temu przy ustalaniu listy OPP uprawnionych do 1% podatku.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym - przewodniczący Komitetu określa, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizację i tryb działania Rady oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów niereprezentowanych w Radzie, uwzględniając potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, różnorodność rodzajów działalności pożytku publicznego i terminy zgłaszania kandydatów na członków Rady oraz zapewniając sprawne funkcjonowanie Rady i wypełnianie przez nią obowiązków wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Wyszukiwarka Organizacji Pożytku Publicznego

 

Rozporządzenie Przewodniczącego powiela rozwiązania z rozporządzenia, które istniały do tej pory. Ich podstawą jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które obecnie zostanie zastąpione ugruntowanymi już pracami Przewodniczącego Rady. Zgodnie z rozporządzeniem, dotychczasowe zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przejmuje przewodniczący do Spraw Pożytku Publicznego. Dodatkowo, ze względu na tryb pracy zespołów problemowych, powoływanych przez Radę, zaproponowano z rezygnacji sporządzania protokołów z ich posiedzeń Tryb pracy zespołów będzie jedynie opisany w regulaminie Rady.