Będzie 50 nowych zmian dla małych i średnich firm od 2018 roku

Iwona Maczalska 04.10.2017 12:00 (aktualizacja: )

2017-10-05

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie pakietu 50 uproszczeń podatkowych i gospodarczych skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Wśród nich znaleźć można m.in. podwyższenie progu uprawniającego do uzyskania statusu ,,małego podatnika”, czy możliwość wliczenia wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu.

50 zmian w podatkach w 2018 roku

Źródło: YAY foto

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie pakietu aż 50 uproszczeń podatkowych i gospodarczych, mających zacząć obowiązywać już w 2018 roku. Celem projektu ma być ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez małych i średnich przedsiębiorców.

Wśród zaproponowanych zmian znalazły się:

Ujednolicenie formularzy i zniesienie niektórych obowiązków informacyjnych

Projekt zmian zakłada ujednolicenie formularzy podatkowych stosowanych w zakresie podatków lokalnych tj. podatku rolnego, podatku od nieruchomości, czy podatku leśnego, a także zniesienie niektórych obowiązków informacyjnych ciążących aktualnie na przedsiębiorcach. Mowa w szczególności o obowiązku informowania o okresie zawieszenia działalności gospodarczej, czy też prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, czy też ewidencji zatrudnienia.

Wydłużenie terminów podatkowych

W projekcie zmian znaleźć można również propozycję wydłużenia terminu na dokonanie wyboru formy opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód. Przypomnijmy, że aktualny termin wyboru formy opodatkowania to 20 stycznia roku podatkowego. Co więcej podatnik w ciągu roku nie ma możliwości zmiany formy opodatkowania.

Złe długi - zmiany

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian w zakresie tzw. ,, złych długów”. W przypadku braku uregulowania wierzytelności w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie / fakturze, wierzyciel będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Na dłużniku z kolei będzie ciążył obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności.

Wyższy próg uprawniający do nabycia statusu tzw. małego podatnika

Wśród zmian znaleźć można również modyfikację przepisu określającego próg uprawniający do nabycia statusu małego podatnika. Próg ten ma być podniesiony z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro.

 >>> Obecny limt małego podatnika PIT i VAT

Wynagrodzenie dla małżonka kosztem firmy

Kolejnym udogodnieniem skierowanym dla przedsiębiorców będzie wprowadzenie możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów firmy wynagrodzenia wypłacanego małżonkowi - żonie / mężowi z tytułu świadczenia pracy w firmie.

Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej

Projektowane przepisy wprowadzają również zapis umożliwiający przedsiębiorcy rozliczenie uzyskanej w firmie straty podatkowej do kwoty 5 mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach.

Uproszczona księgowość dla większej grupy mikro przedsiębiorców

Zmiana ta oznacza rozszerzenie grupy przedsiębiorców mających możliwość stosowania uproszczonej sprawozdawczości. W tym celu proponuje się podwyższenie progu przychodów uprawniający do stosowania uproszczonej księgowości z 2 mln euro do 3 mln euro.

 >>> Obecny limt przejścia na pełne księgi

Uproszczenia dla spółek z o.o.

Projekt nie zapomina również o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Wprowadza m.in. poszerzone możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. tryb obiegowy) oraz przesądzenie komu konkretnie mają składać oświadczenia o rezygnacji członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek.

Zmiany dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego

Projekt zakłada wydłużenie możliwości powiadomienia o wyborze formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik zryczałtowanego podatku PIT osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Wśród zmian znaleźć można również zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia, czy też uregulowanie problematyki tzw. złych długów – na wzór ustawy podatku o PIT.

Zmiany w ustawie o VAT

Pakiet 50 zmian dotyka także samej ustawy o podatku od towarów i usług. Wśród zaproponowanych zmian znaleźć można w szczególności skrócenie terminu ze 150 do 120 dni umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”. Te same zmiany będą dotyczyć obowiązku po stronie dłużnika.

Zmiany dotykają także systemu TAX FREE. Proponuje się zmniejszenie do 200 tys. zł limitu obrotu sprzedaży wymaganego przez przedsiębiorców uczęszczających w systemie TAX FREE.

Szkolenie z zakresu BHP nie dla wszystkich

Projektowane przepisy dotkną także samego Kodeksu pracy znoszą one bowiem obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, zakwalifikowanych do kategorii ryzyka nie większej niż 3. Co więcej zadania służby BHP w świetle zaproponowanych zmian będzie mógł pełnić samodzielnie pracodawca – jeżeli zatrudnia nie więcej niż 50 pracowników.

Iwona Maczalska, PIT.pl