Będą dodatkowe przychody rozliczane jako zyski kapitałowe

Piotr Szulczewski 06.12.2017 15:00 (aktualizacja: )

2017-12-07

Wspólnicy podmiotów opodatkowanych CIT muszą liczyć się z obowiązkiem rozliczenia przychodów z zysków tych spółek. Co więcej – nie zrobią tego według zasad ogólnych – lecz jako przychody kapitałowe.

Będą dodatkowe przychody rozliczane jako zyski kapitałowe

Będą dodatkowe przychody rozliczane jako zyski kapitałowe / YAY foto

Zgodnie z ustawą o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przychody z zysków kapitałowych, przypisane wspólnikowi na tej podstawie, zwiększają przychody wspólnika uzyskane z tego źródła.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów.

Osobno zatem będzie trzeba ustalić dochód z zysków kapitałowych oraz dochód z pozostałych źródeł przychodów w podatku CIT. Zarówno ten pierwszy, jak i drugie stanowi różnicę między przychodem a kosztami.

Najistotniejszym elementem zmian w przepisach jest jednak rozliczanie kosztów podatkowych, wynikające z powyższego rozróżnienia. O ile bowiem do tej pory koszty rozliczano łącznie w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, to obecnie osobno ustala się dochód z całej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i osobno z zysków kapitałowych. W efekcie dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się straty pochodzącej ze źródła przychodów. Jeśli zatem podatnik ustali z zysków kapitałowych stratę, a z działalności operacyjnej zysk (dochód) – to nie może w ramach tego samego roku skompensować ich wartości.

Natomiast o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Powyższe wskazuje że straty będzie się rozliczało osobno dla zysków kapitałowych oraz osobno dla innych źródeł przychodów podatnika CIT.

Istotnym zatem staje się ustalenie, co oznaczają zyski kapitałowe. Są nimi przychody ustalone w art. 7b ustawy o CIT i właśnie w ich ramach rozliczać osobny dochód podatników CIT. Zabieg ten ogranicza znacząco możliwość optymalizacji podatkowej poprzez przejęcia i zakupy innych jednostek wyłącznie w celu generowania kosztów podatkowych ograniczających do tej pory przychody z działalności operacyjnej.

Piotr Szulczewski, PIT.pl