Autozapis do PPK – deklaracje o rezygnacji z programu można składać od dziś [wzór]

Ewelina Czechowicz

Od dziś pracownicy mogą ponownie (skutecznie) złożyć deklarację rezygnacji z autozapisu do PPK. Nowa deklaracja będzie ważna przez kolejne 4 lata. W załączeniu przedstawiamy wzór oświadczenia, które można od dziś złożyć.

Kto zostanie automatycznie zapisany do PPK?

Autozapis do PPK obejmuje  wszystkich pracowników w wieku pomiędzy 18. a 55. r.ż., którzy dotychczas zrezygnowali z udziału w programie. Samoczynny zapis obejmuje osoby zatrudnione, które płacą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Osoby pracujące, które mają powyżej 55 lat muszą samodzielnie zapisać się do PPK i złożyć stosowny wniosek swojemu pracodawcy.

Autozapis do PPK – ważne daty - PIT.pl

Obowiązek wpłat na PPK

Obowiązek wpłat na PPK objęte są osoby zarówno zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak i te osoby które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenie i opłacają z niej obowiązkowe składki ZUS. Obowiązek dowodowy (posiadania podpisanej w ustawowym terminie deklaracji rezygnacji), w przypadku niedokonywania wpłat na rzecz PPK, leży po stronie pracodawcy.

Autozapis do PPK - deklaracje dla rezygnacji z programu można składać od dziś

Sposób na wypisanie się z PPK

Deklarację dotyczącą rezygnacji z PPK należy złożyć w formie pisemnej. W myśl art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej potrzebne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Dokument odnośnie rezygnacji z PPK może być złożony w formie elektronicznej w sytuacji kiedy zostanie opatrzony podpisem elektronicznym.

Deklaracja o rezygnacji z PPK

Od 1 marca 2022 roku nie są ważne dotychczas złożone rezygnacje z PPK. Osoby, które są pracownikami i nie chcą uczestniczyć  w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) muszą złożyć ponownie deklaracje.

Poniżej dokument do pobrania:

DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

PPK emerytura