Albo 8,5% podatku z najmu, albo amortyzacja mieszkania, koszty i 18% podatek

Piotr Szulczewski 31.07.2015 09:00 (aktualizacja: )

Nie można obniżać 8,5% ryczałtu z tytułu przychodów z najmu lokalu o koszty jego nabycia, wyposażenia czy też inne wydatki. Podatek płaci się w tym przypadku od czystego zysku, czyli przychodu, bez rozliczania kosztów uzyskania przychodów.
Przepisy podatkowe rozróżniają przychody prywatne z tytułu najmu opodatkowane ryczałtowo lub na zasadach ogólnych. W pierwszym przypadku podatek płaci się według stawki 8,5%, niemniej nie mogą one być pomniejszone o koszty podatkowe.

W drugim przypadku natomiast podatek wynosi 18% (w drugim stopniu skali podatkowej – 32%). Płaci się go jednak nie od przychodu, lecz od dochodu. Kwoty obniżane są więc o wszelkie koszty, poniesione celem uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia zarobku podatnika.

mieszkanie

Źródło: East News

Ponoszone wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, natomiast nie muszą być gromadzone w ewidencjach. Prowadzone są one dobrowolnie.

Podatnicy stosujący ryczałt ewidencjonowany nie muszą oczywiście kosztów dokumentować. Natomiast muszą gromadzić dowody dokonywania zapłaty za czynsz najmu (dokumentować przychód i rozliczać z tego tytułu podatek).

Podatek 8,5% od czystego zysku, refaktury za media nie stanowią przychodu

Organy podatkowe pozwalają na to, by refakturowane (opłacane przez najemców) koszty mediów nie były dodatkowo opodatkowane. W efekcie przychód podatkowy pomniejszany jest o płatności dokonywane na rzecz wynajmującego z tytułu opłacanych przez niego: prądu, wody, gazu, czynszu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Zdarzają się jednak zdania odrębne, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 stycznia 2014 r., nr ILPP1/443-935/13-4/MD, który wskazał, że w przypadku umowy najmu przedmiotem świadczenia na rzecz najemców jest usługa główna, tj. najem lokalu, a koszty dodatkowe, w tym opłaty z tytułu zużycia wody, energii elektrycznej, gazu czy odprowadzania ścieków stanowią elementy rachunku kosztów zmierzające do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu, bowiem z ekonomicznego punktu widzenia dopełniają świadczenie zasadnicze i nie należy ich sztucznie oddzielać od tego świadczenia.

Natomiast sądy jednolicie pozwalają na rozliczenie odrębne mediów i niewliczanie ich do przychodu. Jak wskazał NSA w wyroku z 19 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 252/13, jeśli z zawartej umowy jednoznacznie wynika, że opłaty za media są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od czynszu, wówczas opłaty takie mogą być rozliczane od niego niezależnie.

A zatem zgadzając się z wykładnią sądową, opłaty za media nie wpływają na wartość przychodu będącego podstawą ustalenia podatku ryczałtowego 8,5%.

Piotr Szulczewski, PIT.pl