Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT i jego utrata

25.05.2011 10:00 (aktualizacja: )

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT możliwa jest u podatników:

  • u których wartość sprzedaży opodatkowanej osiągniętej w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła limitu 150.000 zł (prowadzących działalność gospodarczą przez cały poprzedni rok),
  • rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych, z tytułu których przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu ustalanego proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Rezygnacja odbywa się poprzez pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, przy czym dla podatników:

  • z pierwszej grupy – musi ono nastąpić przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a
  • dla drugiej – przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Ustawa nie określa wzoru zawiadomienia, wskazuje jedynie na formę pisemną. Oznacza to, że takie zawiadomienie może mieć formę oświadczenia podatnika z jego własnoręcznym podpisem, przy czym musi być w nim wyraźne wskazany zamiar rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego. Zwykle jednak zawiadomienie takie jest składane w formie odpowiednio wypełnionego formularza VAT-R, dostarczanego do urzędu osobiście lub listem poleconym.

Utrata zwolnienia

Jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej przekroczy kwotę limitu (150.000 zł lub ustaloną z zasady proporcji inną kwotę limitu), zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Formalnie limit może być zatem niższy niż 150.000 zł. W tym samym momencie automatycznie powstaje obowiązek podatkowy.

Przykład:

Podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 14.05.2013 r. Do tej pory korzystał ze zwolnienia podmiotowego. Dnia 01.04.2014 r. przekroczył limit zwolnienia - jego obrót wyniósł 151.000 zł. W momencie przekroczenia limitu podatnik utracił prawo do zwolnienia (pojawił się obowiązek podatkowy), a opodatkowaniu podlega kwota 1.000 zł (była to pierwsza dostawa w kowcie 1000 zł po przekroczeniu limitu). Ten sam podatnik posiadając sprzedaż w ramach limitu 120.000 zł dokonał jednej transakcji na kwotę 50.000 zł. Cała ta wartość pozostaje już poza limitem zwolnienia - limit zostaje bowiem przekroczony właśnie tą czynnością.

Po utracie zwolnienia podmiotowego podatnicy są uznawani za podatników VAT czynnych, skutkiem czego zobowiązani są m.in. do:

  • zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT,
  • prowadzenia pełnej ewidencji VAT,
  • składania miesięcznych (kwartalnych) deklaracji VAT,
  • wystawiania faktur VAT (przy wyłączeniu osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych – w takim wypadku faktury są wystawiane na żądanie tych podmiotów).

Karna utrata zwolnienia

W sytuacji, gdy między podatnikiem zwolnionym a jego kontrahentem występują powiązania kapitałowe zarządcze lub rodzinne lub wynikające ze stosunku pracy, które mają wpływ na wykazywanie przez podatnika zaniżanej wartości sprzedaży (niższej od wartości rynkowej), dla określenia momentu utraty zwolnienia uwzględnia się wartość rynkową tych transakcji. Umożliwia to organom podatkowym ustalenie rzeczywistej wartości sprzedaży dla danego podatnika i na ich podstawie ustalenie momentu utraty zwolnienia.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl
Data publikacji: 25-05-2011
Marta Kaczmarek  
  • data utworzenia: 25-05-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015