ZUS przedsiębiorców - praktyczny poradnik

28.09.2005 10:00 (aktualizacja: )

Specyfika składek pobieranych od osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, że ich podstawę kształtuje się w jednorodnej kwocie, niezależnej od wartości faktycznych przychodów przedsiębiorcy.

Zmiany w płatnościach składek ZUS od 2018 roku - poradnik ZUS

Składki oblicza się jako udział procentowy od zadeklarowanej przez przedsiębiorcy kwoty podstawowej, która nie może być niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. W okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawę tę stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. Za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się:

  • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  • twórcę i artystę;
  • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

W przypadku prowadzenia wielu rodzajów działalności lub też posiadania działalności z wieloma różnorodnymi PKD – istnieje podstawa optymalizacji takich składek i płacenia jej tylko z jednego tytułu.

Wszystkie te osoby opłacają składki od wskazanej przez siebie dobrowolnej podstawy ich obliczania.

Osoby te mają również pewną dowolność co do rodzaju opłacanych składek. Dowolność ta dotyczy składki chorobowej. W przypadku pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca może również przyjąć niższą podstawę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 

Rodzaj składkiobowiązkowaDobrowolnaObniżona

Emerytalna

Tak

 

24 mce

Rentowa

Tak

 

24 mce

Wypadkowa

Tak

 

24 mce

Chorobowa

 

Tak

24 mce

Poza składkami ubezpieczeniowymi, przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składkę zdrowotną. Jest ona obowiązkowa i nie podlega obniżeniu w okresie pierwszych 24 miesięcy działalności.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 28-09-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015