Wskaźniki

 

ZUS

Składka na ubezpieczenie emerytalne 2018

Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Obecnie wynosi ona 19,52 proc. podstawy wymiaru składki.

Konkretna kwota, jaka jest opłacana do ZUS zależy od wysokości podstawy ubezpieczenia, od której liczy się składkę emerytalną.

Wysokość składki emerytalnej – przedsiębiorcy (styczeń – grudzień 2018 roku)

 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka emerytalna

520,36 zł

122,98 zł

 

Sposób finansowania składki na ubezpieczenie emerytalne

Składki na ubezpieczenie emerytalne:

 • pracowników,
 • osób wykonujących pracę nakładczą,
 • członków spółdzielni,
 • zleceniobiorców,
 • posłów i senatorów,
 • stypendystów sportowych,
 • pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób wykonujących odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osób współpracujących ze zleceniobiorcami,
 • funkcjonariuszy Służby Celnej,
 • osób odbywających służbę zastępczą,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek (Art. 16 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Sposób finansowania składki na ubezpieczenie emerytalne

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

 


Komentarze

Autor: Anonim (21-12-2015 09:27:02)
Temat: Płać mi HAJS
Pieniądze mnie kurwa oddajcie !
Dodaj swój komentarz