Płatnik PIT

Długi podatkowe przedsiębiorców (nie) do umorzenia

Urząd skarbowy może umorzyć zaległości podatkowe. Ulga przyznawana jest na wniosek podatnika w sytuacjach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Przedsiębiorcom znajdującym się w trudnym położeniu finansowym nie jest jednak łatwo uzyskać takie wsparcie...

Długi podatkowe przedsiębiorców (nie) do umorzenia

PIT-40A za 2018 r. Co z nim zrobić?

Kiedy organ rentowy wypłaca podatnikom określone rodzaje dochodów (renty, zasiłki, świadczenia), automatycznie pomniejsza je o zaliczki na podatek dochodowy, stając się z tego tytułu płatnikiem podatku dochodowego. Taka funkcja organu rentowego powoduje, iż ma on obowiązek przekazywać roczne obliczenia podatku bądź informacje o dochodach podatnikom i urzędowi skarbowemu, co czyni na formularzu PIT-40A/11A ...

PIT-40A za 2018 r. Co z nim zrobić?