VAT od przekazania szczepień

10.11.2011 10:00 (aktualizacja: )

Wykonanie szczepień w zakresie BHP na rzecz pracowników nie stanowi nieodpłatnego świadczenia usług. Jest to realizacja obowiązku nałożonego przepisami prawa. Szczepienia wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakup takich szczepień jest związany z prowadzeniem działalności opodatkowanej podatnika, niemniej jednak zakup będzie wykorzystany do przeprowadzenia usługi zwolnionej z podatku VAT (usługi szczepienia). Usługa medyczna wykonywana przez podmioty lecznicze lub też zakupiona przez pracodawcę na rzecz osób trzecich jest zwolniona z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19a ustawy o VAT), niemniej może się zdarzyć, że pracodawca wykupi dodatkowo strzykawki, igły, szczepionki, a zwolniona będzie tylko usługa szczepienia, stąd podatnik nie odliczy VAT, a całą wartość zakupu wprowadzi w koszty podatkowe.

Inne szczepienia niż w ramach BHP, wykonywane czy to nieodpłatnie, czy też odsprzedawane na rzecz pracowników podlegają VAT. Takie same zasady dotyczą szczepień wykonywanych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa:

  • na rzecz właściciela firmy,
  • byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych.

Warunkiem opodatkowania jest prawo odliczenia podatku przy ich nabyciu – wówczas usługę należy opodatkować podatkiem VAT. W związku z tym, że szczepienia pozostają usługami w zakresie zdrowotnym – zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania. Gdyby dochodziło do odsprzedaży szczepionki, igieł, strzykawki itd., mogłoby dojść do naliczenia podatku VAT.

Uwaga

Dla obowiązku podatkowego VAT nie ma znaczenia, czy szczepionka jest przekazywana bez podstawy prawnej, czy też stanowi zapisany w umowie element wynagrodzenia w naturze, wypłacanego pracownikowi. Nie ma również znaczenia czy przekazanie szczepionki odbywa się na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło.

Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia będzie zależało tak naprawdę od tego, jaka czynność będzie miała miejsce.

Usługa medyczna wykonywana przez podmioty lecznicze jest zwolniona z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT), niemniej mamy tu do czynienia z usługą świadczoną przez pracodawcę (refakturowaną), a nie przez podmiot leczniczy. Usługi refakturowane również pozostają z VAT zwolnione (art. 43 ust. 1 pkt 19a – dotyczący świadczenia usług medycznych, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów zajmujących się opieką medyczną). Stąd też nie przysługuje prawo odliczenia VAT od nabycia strzykawek, igieł czy szczepionki, a w konsekwencji – faktury wewnętrznej wystawiać nie trzeba.

Gdy dojdzie do przekazania szczepionki, a nie usługi szczepienia, czy też, gdy usługa będzie dotyczyć jedynie szczepienia, a dostawa strzykawki, igły i szczepionki na rzecz pracownika będzie dokonywana osobno, jako dostawa towaru towarzysząca usłudze, należy wystawić fakturę wewnętrzną i naliczyć VAT.

Podatek VAT należy naliczać według stawki właściwej dla tej dostawy towarów dokonanej pod tytułem darmym, a usługę nieodpłatną traktować niezależnie. Decyduje zatem to, co faktycznie jest przedmiotem świadczenia.

Przy częściowej odpłatności za świadczenie podatek naliczany będzie od całej wartości świadczenia. Zatem podstawą opodatkowanie jest zarówno wartość świadczenia odpłatnego, jak również wartość świadczenia nieodpłatnego – pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego.

Ta sama zasada dotyczy przekazywanych nieodpłatnie lub z częściową odpłatnościom pakietów medycznych na rzecz pracowników.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 10-11-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015