użyczenie - samochód w firmie

13.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Samochód w firmie

Wykorzystywanie pojazdu użyczonego

Przez umowę użyczenia pojazdu użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie tego pojazdu. Przekazanie użyczanego pojazdu może rodzić określone konsekwencje podatkowe. Nieodpłatne przekazanie pojazdu spowoduje po stronie biorącego powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania z rzeczy. Nieodpłatne świadczenie należy wycenić i wykazać u niego jako przychód. Zwalnia się jednak z podatku świadczenia nieodpłatne dokonywane pomiędzy osobami należącymi do I i II grupy podatkowej, nawet jeśli jedna z tych osób uzyska pojazd do używania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. I i II grupę podatkowa stanowią:

  • Małżonek, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięć, synowa, pasierb, ojczym, macocha,
  • Rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie i zstępni pasierbów, małżonkowie innych zstępnych.

Użyczenie od tych osób nie powoduje przychodu. W pozostałym zakresie – przychód wystąpi.

Ponadto użyczający pojazd należący u niego do majątku przedsiębiorstwa powinien rozważyć kwestię wykorzystania majątku do czynności innych niż prowadzona działalność a tym samym naliczyć VAT z tytułu nieodpłatnego wykonania usługi.

Brak zastrzeżeń umownych powoduje, że na biorącym pojazd ciąży obowiązek naprawienia szkód powstałych w użyczanym pojeździe, dokonywania napraw oraz ponoszenia kosztów użytkowania pojazdu. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać pojazdu osobie trzeciej, w tym pracownikowi do używania. Stąd też warto zastrzeżenia w tym zakresie modyfikować umową.

Użyczający nie wprowadza pojazdu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztów podatkowych może zaliczać wydatki związane z korzystaniem z pojazdu, w tym z prowadzonymi remontami. W przypadku użyczonego pojazdu osobowego wydatki te rozliczane są jedynie do limitu wynikającego z ewidencji przejechanych kilometrów.

Wydatki nie podlegają rozliczeniu w kosztach w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu;  przebieg w ewidencji powinien być, udokumentowany potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na potrzeby podatnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. 

Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.  W przypadku pojazdu innego niż osobowy – limit ten nie występuje i wydatki mogą być rozliczane w całości.

Pojazd użyczony nie podlega amortyzacji.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 13-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015