Samochód a podatki - samochód w firmie

17.10.2005 10:00 (aktualizacja: )

Samochód w firmie

Samochód a podatki

Prawo podatkowe wiąże określone obostrzenia z samochodami osobowymi oraz z pojazdami z nimi zrównanymi:

2006
PITVAT

Każdy samochód, który nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe oraz samochód, którego dopuszczalna ładowność nie przekracza 500 kg.

Samochód osobowy oraz inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkami z wyjątkami .

 

2007
PITVAT

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a)  pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
b)  pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
c)  pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
d)  pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
e)  pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Samochód osobowy oraz inny pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkami z wyjątkami .

 

Obecnie więc definicje samochodów traktowanych podatkowo w sposób mniej korzystny dla celów PIT i VAT są identyczne.

W zakresie podatku VAT występują ograniczenia w prawie do odliczenia VAT przy zakupie pojazdu i paliwa oraz przy leasingu.

W zakresie podatku dochodowegokosztów uzyskania przychodu nie stanowią:

 • składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 EURO, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia;
 • odpisyamortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 EURO przeliczonej na złote według kursu średniego EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania;
 • poniesione wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - wydatki w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Ponadto występuje brak możliwości dokonywania amortyzacji metodą degresywną.

Z kolei w podatku od towarów i usług wprowadzono następujące niekorzystne regulacje:

 • ograniczenie kwoty odliczanego podatku VAT przy nabyciu, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i przy imporcie do 60% podatku, nie więcej niż 6'000 zł,
 • ograniczenie kwoty podatku VAT odliczanego przy leasingu do 60% podatku wynikającego z faktur, nie więcej niż 60% za cały okres leasingu,
 • brak prawa do odliczenia podatku przy nabyciupaliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu,
 • ograniczenie w prawie do odliczenia vat od nabytych części składowych lub usług wykorzystanych do wytworzenia przez podatnika tych samochodów - do 60% podatku wynikającego z faktur, nie więcej niż 6'000 zł dla jednego samochodu.

UWAGA! Podatkowe skutki usunięcia kratki

Usunięcie kratki następować będzie najczęściej w sytuacji, gdy posiadanie kratki nie będzie już gwarantować prawa do odliczenia VAT przy zakupie pojazdu czy paliwa do niego. Zatem usunięcie kratki i zarejestrowanie pojazdu jako osobowego nie zmieni nic w prawie do odliczenia podatku VAT. Jednak nie powinni usuwać kratki podatnicy:

 • dokonujący odliczeń podatku VAT zawartego w czynszach leasingowych przy kontynuacji odliczeń (rejestracja umowy w US), gdyż jej brak oznacza utratę prawa do odliczenia VAT na zasadzie kontynuacji (zwykle jednak leasingodawca nie zezwoli na taką ingerencję w przedmiot leasingu);
 • posiadający pojazdy spełniające warunki odliczenia VAT według znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli w razie zmian mogliby utracić prawo do odliczenia.

W żadnym jednak wypadku usunięcie kratki nie spowoduje wstecznie braku prawa do odliczenia VAT przy zakupie pojazdu czy paliwa. Jedynymi skutkiem będzie w zasadzie brak prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa - od daty zmiany.

W przypadku usunięcia kratki z pojazdów warto pamiętać, że:

 • nie stanowią kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przekraczającej 20'000 euro (kurs średni NBP z dnia przekazania samochodu do używania); w takim wypadku część odpisów może nie stanowić kosztu uzyskania przychodu;
 • w przypadku użytkowania samochodów osobowych nie ujętych w ewidencji środków trwałych podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowiących majątku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niezbędne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu - pod rygorem niemożności zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z odłączeniem kratki pojawia się pytanie o dalszą amortyzację zmienionego środka trwałego, albo o skutki wytworzenia nowego środka trwałego - samochodu osobowego z samochodu ciężarowego. Zespół PIT.pl przychyla się do stanowiska, w myśl którego w sytuacji omawianej następuje wytworzenie nowego środka trwałego, co wiąże się z obowiązkiem ustalenia jego wartości początkowej jako wartości samochodu ciężarowego pomniejszonej o wartość kratki, z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że Urząd Skarbowy Warszawa-Praga w piśmie nr US34/DD1/415/750/04 z 9 lipca 2004r. stwierdza, iż demontaż przegrody (kratki) nie wiąże się z wytworzeniem nowego środka trwałego, amortyzacja biegnie w dalszym ciągu od pierwotnej wartości początkowej (z ograniczeniem wynikającym z limitu dot. samochodów osobowych).

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 17-10-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015