Dla pracownika - samochód w firmie

13.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Samochód w firmie

Samochód pracodawcy dla pracownika

W przypadku odbywania jazdy służbowej samochodem stanowiącym mienie pracodawcy, powinna zostać zawarta dodatkowa umowa regulująca kwestie powierzonego pracownikowi mienia (regulująca m.in. kwestie odpowiedzialności za powierzone mienie). Jej brak nie stanowi jednak przeciwwskazań do wykorzystania pojazdu.

Pracownik powinien uzyskać informacje o tym, kto pokrywa koszty paliwa oraz napraw takiego samochodu, a w razie, gdyby koszty te pokrywał pracownik – na jakich zasadach przysługuje mu zwrot ponoszonych wydatków.

Wykorzystywanie auta służbowego dla celów prywatnych pracownika stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie podlegające rozliczeniu dla celów podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych. Wartość świadczenia wycenia się w wartościach rynkowych, chyba że pracodawca zajmuje się wynajmem samochodów (wówczas w cenie stosowanej wobec kontrahentów).

W przypadku zleceniobiorcy umowa zawarta między stronami powinna regulować kwestie wykorzystania sprzętu oraz wydatków na ten sprzęt i realizację zlecenia ponoszonych. Obowiązuje tu zasada swobody umów.

Uwaga! Mienie powierzone pracownikowi i zleceniobiorcy

Inne są podstawy odpowiedzialność za mienie powierzone na podstawie różnych umów. Zatrudniony na podstawie umowy o pracę odpowiada w pełnej wysokości za szkodę wyrządzona w mieniu powierzonym (art. 124 kodeksu pracy). Samochód wykorzystywany bez umowy o powierzeniu mienia również pozostaje pod pieczą pracownika, jednak odpowiedzialność jest zdecydowanie niższa – za ewentualne szkody pracownik odpowiada do wartości 3 – krotności swojego wynagrodzenia. Ograniczenie to obejmuje również mienie znajdujące się w samochodzie, który został objęty umową o powierzonym mieniu (np. za kradzież samochodu powierzonego z przewożonym sprzętem odpowiedzialność będzie pełna w zakresie pojazdu, a ograniczona w związku z przewożonym sprzętem).

Odpowiedzialność zleceniobiorcy posiada swoją podstawę w kodeksie cywilnym i odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie winy (art. 419 K.c.).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 13-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015