Pożyczka - Podatki w praktyce

27.10.2005 10:00 (aktualizacja: )

Pożyczka

Pożyczka nie dotyczy oznaczonych, konkretnych rzeczy, można pożyczać jedynie nieoznaczone przedmioty lub środki pieniężne. Zwrot dotyczyć ma bowiem takiej samej ilości i jakości przedmiotów, ale nie koniecznie tych samych, które stanowiły przedmiot pożyczki. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W przypadku oddania w celu zwrotnych rzeczy określonych co do tożsamości, prawidłowym będzie zawarcie umowy najmu lub używania.

Sprawdź, ile można pożyczyć od rodziny i znajomych, żeby nie zapłacić podatku

Umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten wystąpi jednak wyłącznie w typowych przypadkach.
 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Oprócz podatku od samej czynności, w grę wejść może również podatek dochodowy – w przypadku uzyskania przysporzenia czy to z tytułu oprocentowania pożyczki – po stronie pożyczkodawcy, czy to w przypadku pożyczki nieoprocentowanej – po stronie pożyczkobiorcy.

Pożyczka może być udzielona zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia. Nie będzie miało to jednak wpływu na wartość podatku od czynności cywilnoprawnych – podstawą jego obliczenia jest bowiem kwota lub wartość pożyczki albo depozytu.

Przykład

Podatnik zawiera dwie pożyczki każda na 2000 zł, jedna oprocentowana na 20% w skali roku, druga bez oprocentowania. W obu przypadkach pozostaje obowiązek zapłaty podatku w tej samej wysokości liczonego od 2000 zł, czyli od takiej samej podstawy opodatkowania

Uwaga!

Opodatkowaniu podlegają pożyczki prywatne, udzielane przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Ze względu na to, że jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania czynności – zawarcia umowy pożyczki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług albo zwolniona z podatku od towarów i usług, pożyczki udzielane przez przedsiębiorców będą pozostawały poza zakresem podatku od czynności cywilnoprawnych. Pożyczając od firmy, pożyczkobiorca nie musi płacić podatku. Podobnie podatku nie płaci spółka kapitałowa uzyskująca pożyczkę od udziałowca (akcjonariusza).

Stawka podatku od umowy pożyczki zawieranej prywatne wynosi 2%. Podatnikiem pozostaje biorący pożyczkę, stąd nie można przenieść obowiązku zapłaty podatku na drugą stronę, na jej udzielającego.

Wyjątkowo stawka podatku wynosi 20 %, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

Podobnie 20% wynosi podatek gdy biorący pożyczkę zaliczany do bliskiej rodziny pożyczkodawcy powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Chcąc zawrzeć umowę pożyczki o wartości ponad 500 zł, należy ją dokumentować na piśmie. Nieudokumentowanie jej nie spowoduje jednak, by umowa straciła swoją ważność.


Zwolnienia z podatku od pożyczek

Zwolnione z podatku pozostają pożyczki udzielane:

 • przez przedsiębiorców niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
 • w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym,
 • na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn,
 • na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
 • z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • z utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych,
 • przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.