Umowa pożyczki - Pożyczka - Podatki w praktyce

14.04.2014 10:00 (aktualizacja: )

Umowa pożyczki

Sporządzając umowę pożyczki należy pamiętać o kilku najistotniejszych zapisach. W ich braku strony obowiązywać będą przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy pożyczki.

PobierzRodzaj umowy

Umowa pożyczki

 

Istotnymi elementami są:

  • Wskazanie daty zawarcia umowy oraz miejsca jej zawarcia – może być podstawą terminowej zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej oraz umownych konsekwencji z datą tą związanych (np. spłata nastąpić ma 10 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy); strony muszą kontrolować, czy nie doszło do pomyłki roku lub dnia zawarcia, sporządzanie umów z datą wsteczną jest zabronione. Nie ma znaczenia, czy data zawarcia wskazana zostanie na początku, czy na końcu umowy, niemniej przyjmuje się, że warto zawsze ją podawać na początku, natomiast strony często podają jeszcze daty przy podpisie – celem zachowania pewności, że zarówno sam druk, jak i podpisy zostały złożone w datach wskazanych w umowie (umowa dochodzi do skutku z dniem złożenia podpisu, a nie z dniem przedstawienia stronie wzoru dokumentu do podpisania)

Na przykład

Warszawa, dnia 10.05.2014 r.

Sporządzono w Warszawie w dniu 10.06.2014 r.

Podpis: Jan Kowalski, dnia 10.07.2014 r.
 

  • Wskazanie stron umowy - warto by wskazanie stron po przedstawieniu ich danych adresowych zawierało również oznaczenie, którym będą one określane w dalszej części umowy, np. zwany dalej „pożyczkobiorcą”, w przypadku małżonków warto ustalić wzajemne stosunki majątkowe i kwestie możliwości samodzielnego podpisywania umowy przez jednego z małżonków, ewentualnie zawrzeć umowę jednocześnie z obydwojgiem (pomoże to w ewentualnej egzekucji z majątku wspólnego),
  • Wskazanie przedmiotu umowy - kwoty, wartości odsetek, terminu zwrotu kwoty pożyczanej, terminu zwrotu odsetek, płatności na koniec trwania umowy czy też okresowo, przez dłuższy czas jej obowiązywania, wskazanie konsekwencji – w postaci odsetek ustawowych, umownych, maksymalnych za zwrot kwoty głównej lub zwrot odsetek po terminie,

 

Na przykład

Pożyczkodawca udziela pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 10.000 zł na okres 12 miesięcy. Pożyczkobiorca uzyska kwotę pożyczki w terminie 2 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę 10.000 zł w równych ratach miesięcznych, po 1000 zł. Termin zwrotu pożyczki strony ustalają na 10 dzień miesiąca następnego po danym miesiącu. Pożyczka oprocentowana jest w wartości 10% w stosunku rocznym. Kapitalizacja odsetek następuje co miesiąc z pierwszym dniem danego miesiąca. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić pożyczkodawcy łączną kwotę odsetek za cały okres pożyczki razem z ostatnią ratą zwracanej pożyczki. Harmonogram spłat oraz wyliczenie odsetek stanowi załącznik do umowy.

 

  • Wskazanie prawa właściwego, sądu właściwego oraz odniesienie się do przepisów w sprawach nieuregulowanych umową.

Na przykład

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują zapisy ustawy – kodeks cywilny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla pożyczkobiorcy.
 

  • Kwestie pozostałe – np. odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, kwestie ubezpieczenia umowy, kwestie zabezpieczenia umowy.
  • Podpisy stron, najlepiej łącznie z datami złożenia własnoręcznych podpisów.