Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wymiar podatku w imporcie - Obowiązek podatkowy

28.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

Do poboru podatku należnego z tytułu importu towarów jest zobowiązany naczelnik urzędu celnego.

Podatnicy:

 • na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;
 • uprawnieni do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami,

obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, organ celny wyda decyzję określającą podatek w wysokości prawidłowej. Organ ten może określić podatek również wraz z wymiarem należności celnych. Jeżeli nieprawidłowości nie wykryto, podatnik może również samodzielnie wystąpić do tego organu z wnioskiem o wydanie decyzji określającej podatek.

Podatnikom wyżej nie wymienionym należność z tytułu podatku VAT określa w decyzji organ celny. Kopie decyzji są przekazywane do urzędu skarbowego!

Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, albo od dnia doręczenia decyzji określających, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku. Ulg w spłacie podatku udziela naczelnik urzędu skarbowego, a nie naczelnik urzędu celnego.

Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.

W przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej jedną z następujących procedur lub przeznaczeń celnych:

 • procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
 • procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,
 • procedurą składu celnego,
 • procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,
 • przeznaczeniem - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego

miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom.

Kwoty podatku VAT wynikające z dokumentu celnego, jak i wpłacona różnica VAT do dopłaty powstała w wyniku wydania przez organ celny decyzji określającej, stanowią podatek naliczony do odliczenia. Jeżeli w wyniku decyzji określającej powstała nadpłata - zostanie ona zwrócona jedynie wtedy, gdy nie powiększyła wcześniej podatku naliczonego.

UWAGA

Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego. Jednak:

 • w przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.
 • w przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 28-07-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015