Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

WDT i WNT - Obowiązek podatkowy

28.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów tej dostawy. Fakturyę wystawić należy nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar.

Od 2013 r. zaliczki uzyskane na poczet WDT nie powodują już powstania obowiązku podatkowego. Nie trzeba również z ich tytułu wystawiać faktury zaliczkowej.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Do końca 2012 r. w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstawał:

  • z chwilą otrzymania całości albo części należności przed dokonaniem dostawy - z chwila wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie tej całości albo części należności;
  • jeżeli nie otrzymano całości albo części należności przed dokonaniem dostawy - z chwilą wystawienia faktury;
  • jeżeli faktury nie wystawiono do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów - w tym 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Jeżeli WDT występuje z powodu ustania warunków uchylających stosowanie przepisów dot. WDT do przemieszczenia towarów podatnika, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania tych warunków.

WNT

Do 2013 r. w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Do końca 2012 r. w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstawał:

  • z chwilą wystawienia przez kontrahenta zagranicznego faktury potwierdzającej otrzymania całości albo części należności przed dokonaniem dostawy; 
  • jeżeli takiej faktury kontrahent nie wystawił - z chwilą wystawienia przez niego faktury potwierdzającej dostawę towarów;
  • a jeżeli faktury nie wystawiono do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów - w tym 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych zastosowanie znajdzie ww. zasada ogólna dotycząca WNT.

Jeżeli WNT występuje z powodu ustania warunków uchylających stosowanie przepisów dot. WNT do przemieszczenia towarów podatnika, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustania tych warunków.

Import usług, dostawa opodatkowana u nabywcy

Obowiązek podatkowy w imporcie usług oraz w dostawie towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, został omówiony na stronach:

Eksport i import

Od 2014 r. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem, że:

  • przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.
  • przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze - obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

W eksporcie towarów zastosowanie od 2014 r. znajduje zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo w przypadku eksportu zaliczka opodatkowana jest według stawki 0% VAT pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający eksport. Zasadę tę stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Artur Brzezińskidata publikacji: 07.08.2005
Piotr Szulczewskidata aktualizacji: 10.01.2014
  • data utworzenia: 28-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015