Płatny dostęp www a podatki - firma w internecie

20.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

eHandel

Płatny dostęp do www a podatki

Bardzo częstą usługą świadczoną w sieci jest płatny dostęp do serwisów www. Usługi takie płatne są zazwyczaj na dwa sposoby:

  • poprzez wniesienie bezpośrednio opłaty wydawcy portalu, albo
  • poprzez uiszczenie opłaty SMS-premium.

Opracowanie dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgę przychodów i rozchodów (kpir).

W pierwszym przypadku usługi dokumentować należy tak samo, jak inne usługi sprzedawane w Internecie, czy poza nim. Podstawową zasadą jest zaś fakturowanie usług każdemu przedsiębiorstwu, instytucji, każdemu podatnikowi VAT.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, zgodnie z art.106 ust.4 tej ustawy. Jednak na wniosek tych osób sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę VAT również osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy przy zastosowaniu kasy rejestrującej, chyba że korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku wynikającego z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (np. przy sprzedaży na rzecz ww. osób do 40’000 rocznie).

Jeżeli podatnik jest zobowiązany do ujęcia danej sprzedaży na kasie fiskalnej, to wystawiając fakturę VAT należy zaewidencjonować sprzedaż na kasie, do kopii faktury pozostającej u sprzedawcy dopiąć paragon. Taką fakturę należy wpisać do kolumny 16-tej kpir jako ujętą w raporcie fiskalnym (w celu uniknięcia zdublowania przychodu).

Podatnicy posiadający kasy fiskalne sprzedaż bezrachunkową ujmują w kpir na podstawie raportu z kasy. Podatnicy, którzy nie mają obowiązku stosowania kas fiskalnych, ujmują sprzedaż bezrachunkową w kpir na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień (§19 ust.1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Jeżeli jednak podatnik zlecił prowadzenie książki do biura rachunkowego, lub prowadzi ewidencję sprzedaży bezrachunkowej (chcąc księgować nie codziennie, ale po zakończeniu miesiąca), wówczas sprzedaż ujmuje w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, a na koniec miesiąca wpisuje do kpir.

Za datę uzyskania przychodu należy uznać datę wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano książkę, wykonano usługę dostępu do strony www albo otrzymano zapłatę (art.14 ust.1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Dla celów podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwila wydania towaru lub wykonania usługi lub otrzymania zapłaty, zgodnie z art.19 ust.1 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług.
W tych też datach należy zaewidencjonować sprzedaż w odpowiednich ewidencjach.

Należy uznać, że wszelka sprzedaż nieudokumentowana fakturą, (czyli wyłącznie wpłaty na konto, przekazy pocztowe na adres, płatności kartą, bez podania żądania wystawienia faktury i danych do tej faktury) to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej należy uznać również przedsiębiorcę nabywającego usługi prywatnie, jako konsument.

Bez względu na dane podane na przelewie bankowym, podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, chyba że złożą żądanie wystawienia faktury. Pozostałym nabywcom podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę.

W przypadku przekazania towarów jako dodatku do usług dostępu do serwisu www nie istnieje obowiązek wystawienia faktury VAT, poza sytuacją, w której nabywcą nie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. W takim wypadku należy wystawić fakturę VAT.

Zarówno w przypadku sprzedaży bezrachunkowej, jak też i w przypadku sprzedaży udokumentowanej fakturą, przedmiotem opodatkowania będzie komplet: abonament + towar. Tak też powinna zostać wypełniona faktura VAT. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe uniknięcie dodatkowych obciążeń podatkowych związanych za przekazaniem książki nieodpłatnie.

W świetle  §12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że wymaganie upoważnień do wystawienia faktur VAT (wymagane przez serwis) jest zbędne. Podpis wystawcy czy odbiorcy na fakturze nie jest wymagany.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na fakt, że niezależnie od ww. obowiązków podatkowych, na podmiocie świadczących usługi dostępu do strony www ciążą obowiązki wynikające z następujących ustaw:

Faktura może być, (choć nie musi) instrumentem realizacji dodatkowych obowiązków świadczącego usługi, wynikających z tych dwóch ustaw. 

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 20-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015