Rozliczenie zwrotów - firma w internecie

20.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

eHandel

Rozliczenie zwrotów

W przypadku zwrotu do nadawcy przesyłki za pobraniem z powodu niepodjęcia jej przez kupującego:

 • nie wystąpi obowiązek w zakresie podatku VAT;
 • wystąpi obowiązek w zakresie podatku dochodowego.

Zwrot reklamacyjny

W przypadku zwrotu reklamacyjnego niezbędne będzie wystawienie faktury korygującej. Obniżenie podatku należnego możliwe będzie za okres, w którym sprzedający otrzyma potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kupującego, np.:

 • zwrotne potwierdzenie odbioru (żółta kartka ZPO);
 • podpisanej (najlepiej z datą) faktury korygującej.

Z tego też względu wysłać należy:

 • jeden egzemplarz faktury, jeżeli wysyłamy ją za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
 • dwa egzemplarze faktury, jeżeli wysyłamy ją w inny sposób, a chcemy, by kupujący potwierdził fakt odbioru faktury korygującej na egzemplarzu sprzedającego (który potem sprzedającemu zostanie odesłany).

Podpis kupującego na fakturze korygującej nie jest konieczny dla dokonania korekty. Niezbędne jest jednak potwierdzenie otrzymania przez niego tej faktury, m.in. poprzez podpis na kopii sprzedającego.

W dacie uznania reklamacji należy zmniejszyć przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od kwotę uznanej reklamacji, zwróconego towaru. Nie trzeba czekać do chwili wystawienia faktury korygującej czy do dnia otrzymania potwierdzenia odbioru jej przez kupującego. W zasadzie fakt wystawienia faktury korygującej nie wpływa na wysokość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Korekta paragonu fiskalnego

W przypadku zwrotu przesyłki za pobraniem nie powstanie obowiązek w podatku od towarów i usług, toteż wystawiony paragon nie wpłynie na wysokość podatku VAT należnego. W takiej sytuacji sprzedający powinien odliczyć wartość tego paragony od kwot wynikających z raportu okresowego. Można to zrobić m.in.:

 • prowadząc własną ewidencję korekt obrotu kasy fiskalnej (wg dowolnego wzoru),
 • po prostu dołączyć paragon do ewidencji VAT (do ogółu dokumentacji dot. VAT), umniejszając obrotu o wykazaną w nim wartość sprzedaży;
 • księgować dokumenty magazynowe PZ (odbiór towaru od kupującego) czy też KW (zwrot ceny kupującemu).

Zwrot przesyłki za pobraniem z powodu jej nieodebrania nie zmniejsza jednak przychodu należnego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Podlegać on będzie opodatkowaniu tak długo, jak długo obowiązywać będzie umowa pomiędzy stronami. Dopiero w razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od niej przychód będzie można zmniejszyć, gdyż przestanie on być przychodem należnym.

W wypadku reklamacji sprzedający powinien odliczyć wartość paragonu od kwot wynikających z raportu okresowego. Jako że przyczyną zwrotu była reklamacja, w związku z nim może nastąpić również korekta przychodu należnego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Do uznania reklamacji paragon nie jest niezbędny. To sprzedający decyduje, czy wymaga go w razie zgłoszenia reklamacji. Jeżeli go nie wymaga, to jego zwrot przez kupującego nie będzie konieczny również do skorygowania przychodu. W takim jednak wypadku fakt załatwienia reklamacji należy koniecznie udowodnić innymi dokumentami (korespondencja e-mailowa, dokumentacja pocztowa związana z przesyłką zawierającą reklamowany towar, itp., dowody zwrotu ceny za towar).

UWAGA! Faktura korygująca a podatek PIT

Zatem nie trzeba wystawiać faktury korygującej, gdyż nie powstał obowiązek w zakresie podatku VAT. Warto to jednak zrobić dla celów podatku dochodowego - w przypadku odstąpienia od umowy. W sferze podatku dochodowego liczy się bowiem przychód należny, toteż dopóki strony nie uzgodnią odstąpienia od umowy (jej anulowania) nie będzie możliwe skorygowanie przychodu opodatkowanego. Odstąpienie takie może odbyć się w takiej samej formie, w jakiej zawarto umowę - poprzez uzgodnienie e-mailem (warto zachować wydruki korespondencji). Bez porozumienia pomiędzy kupującym a sprzedającym przychodu dla celów podatku dochodowego nie da się w zasadzie zmniejszyć.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 20-07-2005
 • data modyfikacji: 01-06-2015