eHandel - podatki firm w internecie

20.07.2005 10:00 (aktualizacja: )

eHandel

Szczególne sytuacje podatkowe - internet

Jak w każdej firmie, tak i w firmie sprzedającej towary i usługi za pośrednictwem Internetu, zastosowanie znajdą dokładnie takie same zasady opodatkowania, jak w przypadku usług świadczonych off-line.

To co stanowi różnicę, to szczególne zasady wykonywania działalności gospodarczej związane z działaniem w sieci Internet.

Ze względu na charakter działalności w Internecie pewne wątpliwości mogą budzić transakcje, które mają prawo bytu tylko w sieci np. usługi i produkty elektroniczne lub są objęte specjalnymi regulacjami:

Także przy sprzedaży na odległość, związana z tym przerwa pomiędzy wysłaniem i otrzymaniem towaru oraz otrzymaniem zapłaty, może rodzić wątpliwości odnośnie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Podatek dochodowy

W podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury VAT, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar kupującemu.

Jeżeli sprzedający prowadzi księgę przychodów i rozchodów, wówczas może w ciągu roku ewidencjonować przychody w dacie wystawienia faktury, jednak z końcem roku musi dostosować księgowanie do ww. reguły ogólnej, tzn. towar wydany w grudniu a zafakturowany w styczniu w kpir należy ująć w grudniu, a w ewidencji VAT – w styczniu.

Jeżeli sprzedaż nie jest dokumentowana fakturą, wówczas przychód w podatku dochodowym powstanie w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar kupującemu.

Towar należy uznać za wydany kupującemu z chwilą:

  • otrzymania przez niego przesyłki, jeżeli opłaca ją sprzedający, nawet jeżeli kosztami przesyłki obciąża kupującego (tak będzie np. przy wysyłce pocztą);
  • nadania przesyłki, jeżeli transport opłaca kupujący, co będzie możliwe w przypadku firmy kurierskiej, która wystawi fakturę (i obciąży) wyłącznie odbiorcę przesyłki, czyli kupującego.

Zarówno dla celów fakturowania, jak i ujęcia w ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej, sprzedaż w sieci należy traktować dokładnie tak samo, jak sprzedaż dokonaną np. w sklepie.

VAT

W podatku VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:

  • otrzymania zapłaty za zaliczeniem pocztowym (bez względu na datę wystawienia faktury), a jeżeli nie wystąpiło zaliczenie pocztowe:
  • wydania towaru nabywcy nie będącemu podatnikiem VAT (nawet zwolnionym podmiotowo), albo
  • wystawienia faktury – w pozostałych wypadkach, nie później jednak niż w siódmym dniu od wydania towaru.

Zaliczka, czyli zapłata z góry, sama nie rodzi obowiązku w zakresie podatku dochodowego. Jeżeli jednak otrzymano zaliczkę (opcja „płatne z góry”), wówczas obowiązek podatkowy powstaje  chwilą otrzymania zaliczki bez względu na datę wystawienia faktury.

Refakturowanie opłaty za koszty przesyłki może nastąpić w dwojaki sposób:

  • poprzez wliczenie opłat pocztowych do ceny towaru (w ofercie czy opisie aukcji powinno zostać zaznaczone, że koszty transportu np. 10zł zwiększają cenę towaru), przy czym w takim wypadku całość opodatkowana jest w stawce właściwej dla towaru, albo
  • poprzez sprzedaż usług transportu opodatkowanych stawką 22% (nawet jeżeli dotyczy to zwrotu opłat Poczty Polskiej).

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 20-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015