Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Księgowanie dowodów potwierdzających przychody

06.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Księgowanie przychodów odbywa się inaczej w KPiR (u podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym), a inaczej – u podatników prowadzących ewidencję sprzedaży dla celów ryczałtu ewidencjonowanego. W przypadku wyboru karty podatkowej ewidencja sprzedaży nie musi być prowadzona (należy jedynie na żądanie wystawiać dokumenty sprzedaży).

Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku podatników opodatkowanych ryczałtowo istotne jest pogrupowanie w ewidencji przychodów według odpowiednich stawek podatku. Nie występuje natomiast podział księgowy w związku z tym, czy sprzedaż dotyczy towarów, materiałów, czy innych przychodów.

Lp.Data wpisuData uzyskania przychoduNumer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisuKwota przychodu opodatkowana według stawkiOgółem przychody (5+6+7+8+9)Kwota przychodu opodatkowana według stawkiUwagi*
    

20%

17%

8,5%

5,5%

3,0%

 

10%

 
    

gr

gr

gr

gr

gr

 

gr

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                  

Podsumowanie strony

              

Przeniesienie z poprzedniej strony

              

Suma przychodów od początku miesiąca ......

              

Jeżeli podatnik dokonuje od przychodów odliczeń, jest obowiązany wykazać odliczenia w odrębnych pozycjach ewidencji i zmniejszyć o te kwoty wartość przychodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Po zakończeniu miesiąca, nie później niż w terminie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie z urzędem skarbowym nie później niż 20 dnia następnego miesiąca, należy podsumować zapisy, obliczyć i wpisać do ewidencji kwotę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także kwoty przysługujących obniżek oraz ulg od tego ryczałtu. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej ewidencji, sumy miesięczne zapisów z poszczególnych ewidencji należy przenieść do jednej z nich i podsumować.

Jeżeli wystąpią okoliczności powodujące obowiązek dokonania doliczeń, podatnik jest obowiązany wykazać w ewidencji doliczone kwoty wydatków i zwiększyć o te kwoty odpowiednio wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu lub należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. Jeżeli nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów opodatkowanych stawką 20% lub 17%, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów opodatkowanych niższymi stawkami.


Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

W przypadku KPiR (zada ogólnych – opodatkowania według skali i podatku liniowego) – należy odrębnie księgować przychody ze sprzedaży towarów i usług, a odrębnie – z innych tytułów.
 

Lp.Data zdarzenia gospodarczegoNr dowodu księgowegoKontrahentOpis zdarzenia gospodarczegoPrzychód
imię i nazwisko (firma)adreswartość sprzedanych towarów i usługpozostałe przychodyrazem przychód (7+8)
grgrgr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
 

Suma strony

      

Przeniesienie z poprzedniej strony

      

Razem od początku roku

      

Kolumna 7 jest przeznaczona do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług.

Uwaga! Brak konsekwencji

Rozporządzenie w sprawie KPiR jako towary wymienia towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki. Tak również brzmi opis kolumny 7 KPiR. Tymczasem opis kolumny 7 wskazuje, że kolumna przeznaczona jest do wpisywania przychodów ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych) i sprzedaży usług. Sugeruje to, że tylko towary handlowe i wyroby mogą być wpisane w tej kolumnie. Tu jednak należy posłużyć się zasadą konsekwencji – stosowania jednolitej zasady działania w całym okresie prowadzenia KPiR. Organ skarbowy nie powinien zarzucić podatnikowi błędu księgowania przy prowadzeniu KPiR i wpisaniu zamiennie towarów w kol. 7 i 8.

Kolumna 8 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika.

Korekty po stronie przychodów dokonuje się ze znakiem minus lub kolorem czerwonym. Nie można stosować zasady, że korekta (zwiększenie lub zmniejszenie) przychodów powoduje księgowania po stronie kosztów (czyli w kolumnach 10-13 KPiR).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-11-2017
  • data modyfikacji: 06-11-2017