ZUS: jak rozporządzenie eIDAS wpływa na obecny e-podpis

06.07.2016 10:00 (aktualizacja: )

ZUS: jak rozporządzenie eIDAS wpływa na obecny e-podpis

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2016 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (tzw. rozporządzenie eIDAS) w zakresie podpisu elektronicznego, informujemy, że:

 ZUS: jak rozporządzenie eIDAS wpływa na obecny e-podpis

Źródło: Min. Fin.

  • nie zachodzi konieczność zakupu nowych kart lub zestawów do składania podpisu elektronicznego. Zgodnie z art. 51 ust. 1 eIDAS: "Bezpieczne urządzenia do składania podpisu, których zgodność ustalono zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 1999/93/WE, uznaje się za kwalifikowane urządzenia do składania podpisu elektronicznego na mocy niniejszego rozporządzenia",
  • nie zachodzi konieczność zakupu nowego certyfikatu kwalifikowanego. Zgodnie z art. 51 ust. 2 eIDAS: "Kwalifikowane certyfikaty wydane osobom fizycznym na mocy dyrektywy 1999/93/WE uznaje się za kwalifikowane certyfikaty podpisów elektronicznych na mocy niniejszego rozporządzenia do czasu ich wygaśnięcia",
  • wszystkie kwalifikowane centra certyfikacji w Polsce po 1 lipca 2016 r. - w okresie przejściowym, przewidzianym w projekcie polskiej ustawy o usługach zaufania - będą wydawać certyfikaty, które będą miały taką samą strukturę i algorytmy, jak certyfikaty kwalifikowane wydawane przed 1 lipca 2016 r.,
  • wprogramie Płatnik będą obsługiwane zarówno certyfikaty kwalifikowane wydane przed 1 lipca 2016 r. przez polskie kwalifikowane centra certyfikacji, jak i kwalifikowane certyfikaty podpisu elektronicznego wydane po 1 lipca 2016 r. na mocy nowych przepisów (eIDAS),
  • w Platformie Usług Elektronicznych, w okresie przejściowym, będą obsługiwane certyfikaty kwalifikowane wydane przez polskie kwalifikowane centra certyfikacji.

Źródło: ZUS