Znamy wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku

Iwona Maczalska 20.01.2014 10:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaW 2014 roku zapłacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wyniesie 8,67 zł.

20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.


Składka zdrowotna 2014 – podstawa wymiaru

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2014 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 roku. 75% z 4005,97 zł wynosi 3004,48 zł.

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej w okresie styczeń - grudzień 2014 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 270,40 zł.


Odliczenie składek zdrowotnych od podatku w 2014 roku

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta wynosi 9% podstawy jej ustalenia rocznie. Warto pamiętać, że odliczeniu podlega jednak tylko 7,75% tej podstawy. Miesięczne i roczne kwoty odliczenia składek zdrowotnych przedstawia tabela dostępna tutaj.

Wykaz stawek składek ZUS obowiązujących w 2014 roku - firmy opłacające pełny ZUS

Poniższe kwoty obliczone zostały na podstawie obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. 2013 poz. 1028).

Podstawa wymiaru Składki ZUS
za styczeń - grudzień 2014
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres661,92 zł716,99 zł270,40 zł55,07 zł
01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2247,60 zł 3004,48 zł 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł 43,38 zł 270,40 zł 55,07 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93%

987,39 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1042,46 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

33,71 zł -Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP


Wykaz stawek wszystkich składek ZUS obowiązujących w 2014 roku - nowe firmy korzystające z preferencyjnego ZUS-u

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące w 2014 roku
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres148,43 zł160,78 zł270,40 zł12,35 zł
01-12.2014 01-12.2014 01-12.2014 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent.  Chor. Wyp.*
504,00 zł 3004,48 zł 504,00 zł 98,38 zł 40,32 zł 12,35 zł 9,73 zł 270,40 zł 12,35 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2014r.: 1680,00 zł).

418,83 zł - Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

431,18 zł - Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

Iwona Maczalska,
PIT.pl