Zmiany w VAT w 2023 roku – SLIM VAT 3

Redakcja PIT.pl

Na 1 stycznia 2023 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług określanego jako SLIM VAT 3. W dniu 22 listopada 2022 trwały  prace opiniodawcze m.in. w Komisji Prawniczej Rady Ministrów. Terminy w tym wypadku są niezmiernie istotne, bowiem większość zapisów ustawy w pierwotnej treści ma wchodzić w życie z początkiem 2023 roku. Zgodnie z art. 21. nowelizacji, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku lub z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w WIS od 1 kwietnia 2023 

Na vacatio legis do 1 kwietnia 2023 roku ustawodawca zdecydował się dla modyfikacji co do zasad wydawania WIS i wprowadzanych nowelą zmian w ordynacji podatkowej, prawie celnym, ustawie o podatku akcyzowym (modyfikacje WIA) i przepisów wykonawczych oraz procedur z nimi związanych.

Najważniejsze zmiany w SLIM VAT3

Zasadnicze projektowane zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług to:

  1. Zmiana Art. 2 pkt 25 ustawy, tj. w definicji małego podatnika VAT z kwoty 1 200 000 euro na 2 000 000 euro limitu obrotu wraz z podatkiem dla małego podatnika VAT;
    Art. 2 pkt 25) z – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro
  2. Rozszerzenie stosowania wyłączenia szczegółowych zasad przywiązania transakcji i dostawy dla platform sprzedażowych w transakcjach do 150 euro przy ułatwianiu dostaw i dostaw własnych;
  3. Wyraźne określenie zasad przeliczania kursu waluty obcej dla podstawy opodatkowania w PLN/ZŁ przy zmianie opodatkowania tj.:

-  ogólna zasada utrzymania kursu średniego waluty przyjętego dla podstawy opodatkowania,

- w przypadku korekty przyjęcie ostatniego kursu wymiany publikowanego przez NBP na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej, lub kurs Europejskiego Banku Centralnego na dzień poprzedzający wystawienie faktury z uwzględnieniem kursu wymiany na euro,

- w przypadku upustu lub obniżki ceny w wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub rozliczeniach z podatnikami zagranicznymi w fakturach zbiorczych okresowych – kurs NBP ostatniego dnia przed wystawieniem faktury, lub kurs Europejskiego Banku Centralnego na dzień poprzedzający wystawienie faktury z uwzględnieniem kursu wymiany na euro

SLIM VAT od 1 stycznia 2023 r.

Źródło: shutterstock

4.       Zmiana usunęła literę „a” z art. 86 ust. 10b pkt 2 oraz ust. 10g i 10h. W efekcie w WDT 0 % VAT planuje się wprowadzić, iż w sytuacji gdy brak jest dowodów koniecznych dla takiego zaewidencjonowania transakcji, możliwość wykazania w ewidencji jako WDT następuje  nie dla okresu w którym dokonana została dostawa, ale okresu kiedy powstał obowiązek podatkowy. W tych okolicznościach otrzymanie dowodów umożliwiających uznanie za WDT upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, za okres rozliczeniowy w którym powstał obowiązek podatkowy oraz dokonania korekty deklaracji i informacji podsumowującej. W efekcie termin 3 miesięczny na otrzymanie faktury WDT przestaje już być krytyczny i nie skutkuje automatycznym obowiązkiem obniżenia podatku naliczonego. Podobnie jak późniejsze otrzymanie faktury nie jest kluczowe dla jego powiększenia. Zmiana wskazywana jest jako usuwająca problemy praktyczne i prawne, ale o jej skuteczności przekonamy się z czasem.

Zmiany w SLIM VAT3 

Kontynuując omówienie zmian proponowanych w nowelizacji SLIM VAT 3 planowanych zasadniczo jako obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku, przejdźmy na chwilę do zmian, które w części wejdą w życie od 1 kwietnia 2023 roku, a mianowicie w zakresie WIS i WIA:

1.           Wprowadzono rozwinięcie zasad WIS dla VAT z uszczegółowieniem na poszczególne podatki i rozszerzeniem uprawnionych do wniosku o publicznych partnerów partnerstwa publiczno- prawnego w zakresie wpływu na obliczenie wynagrodzenia oraz zamawiającego umowach koncesyjnych na roboty budowlane.

2.           Same składowe wniosku o WIS zostały złagodzone i dopracowano procedurę uzupełnienia braków z rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,  

3.           Proponowane też są zastrzeżenie dodatkowe dla daty wiązania WIS i WIA dla czynności dokonanych od dnia doręczenia decyzji w przypadku jej zmiany lub uchylenia, lub zmiany prawa oraz procedur ich wydania. Wprowadzone zmiany wskazują wyraźnie datę doręczenia decyzji jako kluczową, a ochrona wiążącej informacji pozostaje od skuteczna od daty publikacji w BIP.  Opisana też została procedura skarbowa wydania, zmiany i publikacji WIS i WIA.

4.           Wprowadzone ma być jednolite z unijnym zwolnienie z VAT usług zarządzania specjalnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zwolnienie z podatku przy wymianach pojazdów służb i organizacji dyplomatycznych i międzynarodowych. 

5.           Wprowadzono zmianę w zasadach obliczania podatku naliczonego dla rozpoczynających działalność gospodarczą i inną niż gospodarcza dla nabycia towarów i usług na potrzeby działalności gospodarczej i poza nią. Zamiast ustawowego obowiązku sporządzania z naczelnikiem urzędu skarbowego protokołu prognozy, możliwe ma być samo zawiadomienie w terminie do 25 dnia miesiąca po zastosowaniu proporcji, nie później niż w dniu przesłania ewidencji.

6.           Proponowana jest zmiana w konstrukcji podatnika bezgotówkowego uprawniającego do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni. Minimalny obrót dla kas online lub wirtualnych w okresie określono na 40k, zamiast 50k PLN. Okres prowadzenia ewidencji i obrotu wirtualnego i online skrócono do 6 miesięcy z wcześniejszych 12. Zmniejszono też do 70 % udział koniecznej sprzedaży na kasach wirtualnych i online, a płatności do 55% z ogólnych sprzedaży i płatności podatnika.

7.           Regulacja dla korzystających faktoringu zakłada utrzymanie odpowiedzialności solidarnej faktora za stosowanie płatności podzielonej z przy jego zmianie po zmianie faktora. Do uwolnienia się z odpowiedzialności możliwy ma być jednak już nie zwrot kwoty dostawcy, ale przekazanie bezpośrednio nowemu faktorowi,

8.           Wreszcie wprowadzona zostanie zmiana wynikająca z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej C-935/19 przeciwko DIAS we Wrocławiu jako zastosowanie zasady proporcjonalności przy nakładaniu sankcji na podatników. Krytykowane w orzecznictwie i doktrynie traktowanie podatnika popełniającego błędy w deklaracjach tak samo jak oszusta podatkowego ma być nieco złagodzone w zakresie sankcji. Zamiast zatem kwot sztywnych 15, 20 i 30 % wprowadzono sankcję do 15, 20 lub 30%. Dopiero przyjęcie, iż zaszło oszustwo podatkowe umożliwiać ma zastosowanie sankcji maksymalnej. Drobniejsze błędy powinny być oceniane łagodniej dostosowując sankcję do rodzaju uchybienia.

9.           Z projektu usunięto pierwotnie planowaną zmianę w zakresie usunięcia zasady dwóch dokumentów przy zaliczkach – faktury zaliczkowej i rozliczeniowej. Zmiana ta ma pojawić się w kolejnym projekcie.

Autor: Adam Ciulkiewicz, ekspert podatkowy, kancelaria Graś i Wspólnicy

SLIM VATZmiany w VATPodatki 2023