Pobierz e-pity 2019

Zmiany w VAT: Podmiot w upadłości nie będzie już musiał korygować podatku VAT

Piotr Szulczewski 12.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w VAT: Podmiot w upadłości nie będzie już musiał korygować podatku VAT

Lipcowa nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadzi ograniczenia w obowiązku korygowania podatku VAT u podmiotów pozostających w likwidacji lub upadłości. Natomiast dostawcy, którzy nie otrzymali zapłaty za swój towar lub usługę od takich podmiotów, po wejściu w życie nowelizacji ustawy , nadal nie będą mogli dokonać korekty należnego podatku od towarów i usług.

W efekcie zmian na upadłego lub likwidowanego dłużnika nie będzie nakładany obowiązek korekty podatku VAT naliczonego. Natomiast kontrahent, który świadczył na jego rzecz usługi lub sprzedawał towary i nie uzyskał zapłaty od firmy postawionej w stan upadłości lub likwidacji nie może dokonać korekty podatku należnego (płaconego z tytułu zrealizowanych, niezapłaconych faktur) pomimo braku zapłaty.

Zmianę w przepisach ocenić należy jako dalsze obciążanie niezapłaconym podatkiem kontrahentówpodmiotów upadłych lub likwidowanych. Skarb Państwa nie zmusza bowiem likwidowanych do zapłaty podatku, zmuszając jednocześnie kontrahentów doregulowania podatku niezależnie od tego, czy uzyskają oni zapłatę za własne czynności.

Podatek VAT: zmiany od 1 lipca 2015 roku
Źródło: EastNews

Korekta podatku naliczonego

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Zgodnie z nowym brzmieniem powyższej zasady korygowania nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.


Inne zmiany w uldze za złe długi

Poza zmianą dotyczącą korekty przez podatników pozostających w upadłości lub likwidacji, nowelizacja sprawiła, że korekt podatku naliczonego dokonywać się będzie również podatnik powiązany ze swoim kontrahentem. Przepisów art. 89a ust. 1-5 ustawy o VAT (korekty postronnie wierzyciela) nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek – powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2-4 tej ustawy.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

Pozostałe zmiany:

  1. Odpowiedzialność solidarna - nowy druk VAT-28,
  2. VAT od laptopów i telefonów u nabywcy, czyli odwrócone opodatkowanie po 30 czerwca 2015 r.,
  3. Nowy obowiązek podatników VAT - podsumowanie transakcji krajowych na VAT-27,
  4. Odliczenie VAT na zasadzie proporcji - zmiany od lipca 2015 r..