Zmiany w VAT: od 1 lipca podatek VAT częściej rozliczy nabywca

Piotr Szulczewski 01.07.2011 09:00 (aktualizacja: )

1.07 Zmiany w VAT: od 1 lipca podatek VAT częściej rozliczy nabywca

Mechanizm odwróconego obciążenia (reverse charge) zaczyna dotykać coraz szerszego grona podatników. Prezydent podpisał ustawę nowelizującą, która rozszerza listę produktów opodatkowanych u nabywcy towarów.

Mechanizm odwróconego obciążenia polega na tym, że podatek VAT rozliczany jest na podstawie wystawionej przez nabywcę faktury wewnętrznej. Nabywca ma prawo wystawić fakturę wewnętrzną do pojedynczej transakcji, ale może również wystawić łącznie jedną fakturę na koniec miesiąca, dotyczącą całości dokonywanych w tym miesiącu transakcji. Fakturę tę wystawia w standardowym terminie do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu, który rozlicza.

Powyższa metoda stosowana jest wyłącznie w obrocie profesjonalnym, zatem wyłącznie gdy nabywca i sprzedający pozostają podatnikami podatku VAT. Co więcej sprzedawca nie może być podatnikiem zwolnionym podmiotowo. Towary nie mogą stanowić zwolnionych z podatku w myśl przepisów ustawy o VAT tzw. „towarów używanych” (zatem nie są towarami wykorzystywanymi przez sprzedającego przez okres co najmniej pół roku od dnia nabycia prawa rozporządzania nimi jak właściciel, przy czym przy ich nabyciu sprzedający posiadał prawo odliczenia VAT). Dla stosowania procedury nabywca musi być wyłącznie podatnikiem VAT, nawet jeśli korzysta ze zwolnień podatkowych (np. ze zwolnienia podmiotowego z tytułu niskiej sprzedaży).

Wykaz towarów obciążanych podatkiem VAT u nabywcy zawiera poniższa tabela.

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)

1

ex 24.10.14.0

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali – wyłącznie wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu

2

ex 24.45.30.0

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

3

38.11.51.0

Odpady szklane

4

38.11.54.0

Pozostałe odpady gumowe

5

38.11.55.0

Odpady z tworzyw sztucznych

6

38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

7

38.12.27

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory

elektryczne

8

ex 38.32.29.0

Surowce wtórne z pozostałych metali – wyłącznie odpady i złom

Inne zmiany wprowadzane ustawą dotyczą m.in. doprecyzowania miejsca opodatkowania usług elektronicznych i transportowych, procedur dotyczących świadczenia usług przewozu osób a także przeliczania kursu walut obcych w przypadku imprez masowych.

W zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2011 r.

Piotr Szulczewski

Analityk Bankier.pl