Zmiany w spisie z natury i inwentaryzacji. KSR przyjmie zmianę stanowiska

22.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zmiany w spisie z natury i inwentaryzacji. KSR przyjmie zmianę stanowiska

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poinformował o publikacji projektu stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Zmiany w spisie z natury i inwentaryzacji. KSR przyjmie zmianę stanowiska

Źródło: YAY foto

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazuje do publicznej dyskusji projekt stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Ustawa o rachunkowości (art. 26) nakłada na jednostki obowiązek przeprowadzania, na koniec każdego roku obrotowego, inwentaryzacji składników majątku odpowiednio drogą spisu z natury, uzgadniania rozrachunków (z bankami i kontrahentami) oraz weryfikacji (sprawdzenie przez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami dla potwierdzenia realności wartości tych składników wykazanej w księgach rachunkowych). Znaczenie inwentaryzacji, dla prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego i wyniku finansowego, odpowiedzialność kierownika jednostki, zarówno za poprawność sprawozdania finansowego jak i przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury (art. 3 ust.5 ustawy) przy jednoczesnym braku – co zrozumiałe ze względu na rangę ustawy- szczegółowych uregulowań co do organizacji, zasad, procedur, metod i technik inwentaryzacji skutkuje powszechnością wstępowania wielu wątpliwości i problemów w praktycznym stosowaniu rozdziału 3 ustawy Inwentaryzacja. Uzasadnia to potrzebę przedstawienia przez KSR stanowiska w tej kwestii.

Spis z natury w grudniu 2015 r.

Stanowisko ogranicza się do inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Komitet rozważa, w dalszej perspektywie, podjęcie prac nad wydaniem stanowisk w sprawie inwentaryzacji pozostałych składników majątku.

Stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów ma służyć pomocą w rozwiazywaniu problemów praktyki na każdym etapie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury, od jej przygotowania, przeprowadzenia po rozliczenie i archiwizowanie dokumentów inwentaryzacyjnych. Stanowisko przedstawia dobre praktyki i wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury.

Przekładając do publicznej dyskusji projekt stanowiska w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów prosimy Państwa o wyrażenie sądów i opinii. Będziemy szczególnie zobowiązani za wypowiedzi w następujących kwestiach:

  1. Czy, w Państwa ocenie, zaproponowane w projekcie rozstrzygnięcia są wystarczające? Jeśli NIE proszę podać dlaczego.
  2. Czy zaproponowane rozstrzygnięcia (punkty w projekcie) są w pełni zrozumiałe? Jeśli NIE proszę wskazać które zagadnienia wymagają wyjaśnienia, rozwinięcia i uszczegółowienia?
  3. Czy istnieją zagadnienia, o które stanowisko powinno zostać uzupełnione?
  4. Czy zaproponowane w projekcie stanowiska przykłady są pomocne? Jeśli NIE proszę wyjaśnić dlaczego?
  5. Czy uważacie Państwo, że inne punkty stanowiska wymagają zilustrowania przykładami? Jeśli TAK proszę podać które.
  6. Czy, zdaniem Państwa celowym byłoby dołączenie do stanowiska wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych, a jeśli tak to których (zarządzanie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji, arkusz spisu, zestawienie zbiorcze, protokół końcowy)?
  7. Czy mają Państwo inne uwagi do projektu stanowiska?

KSR uprzejmie prosi o zgłaszanie uwag i komentarzy do ww. projektu - w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. na adres sekretarz.KSR@mf.gov.pl 
Projekt stanowiska w sprawie inwentaryzacji (plik pdf 917 KB)

Źródło: Min. Fin.