Pobierz e-pity 2019

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

22.12.2014 10:00 (aktualizacja: )

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych

Nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących zwrotu dodatkowych kosztów dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Dnia 1 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: Rozporządzenie). W związku z tym 29 października 2014 r. do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: Projekt Ustawy). Dotyczy on zmian w przepisach odnoszących się do zwrotów dodatkowych kosztów dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Zwrot dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych może otrzymać pracodawca, który zatrudnia takie osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy, zaś te osoby niepełnosprawne spełniają warunki wymienione w art. 26 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (dalej: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej). Projekt Ustawy przewiduje zmianę wyżej wspomnianego przepisu. Zwrot kosztów będzie dotyczył osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, lub pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów  [wszystkie przypisy w niniejszym artykule pochodzą od autora artykułu].

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 26b ust. 4 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej jeżeli „zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, nie powoduje u tego pracodawcy wzrostu netto zatrudnienia ogółem i wzrostu netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego nie przysługuje, jeżeli jego zatrudnienie nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem[…]” Jako iż, art. 33 ust. 3 Rozporządzenia wspomina jedynie o wzroście liczby netto pracowników w danym przedsiębiorstwie, czyli wzroście netto zatrudnienia ogółem, dlatego art. 26b ust. 4 w nowym brzmieniu będzie również zawierał jedynie ten warunek.

Projekt Ustawy zawiera też zmiany w art. 26d Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Obecnie pracodawca zatrudniający niepełnosprawnego pracownika może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON) zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających temu niepełnosprawnemu pracownikowi w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego pracownika na stanowisku pracy. Według Projektu Ustawy będzie możliwy również zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu. Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia tych pracowników będzie stanowić iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu . Zostanie też dodany ust. 2a, według którego „Zwrot kosztów szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy obejmuje 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia.”.

Zmiana nastąpi też w zakresie zwrotu kosztów dla pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej . Obecnie taki pracodawca może otrzymać ze środków PFRON’u m. in. zwrot kosztów „budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu”. Po wejściu w życie zmian, zamiast tego będzie mógł uzyskać zwrot kosztów „budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu”.

Zmianie ulegnie również wysokość refundacji z PFRON’u kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Obecna wysokość refundacji (80% kosztów szkolenia) zostanie obniżona do 70% kosztów szkolenia, „nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.”.

Według Projektu Ustawy, przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Michał Zdanowski
Konsultant podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

www.russellbedford.pl/