Zmiany w najmie - będzie limit przychodów dla rozliczających ryczałt prywatny

Piotr Szulczewski 18.07.2017 09:00 (aktualizacja: )

Jedynie podatnicy osiągający niewielkie przychody z najmu będą mogli korzystać z ryczałtowej stawki 8,5% od kwoty uzyskanych przychodów – taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w najmie
Źródło: YAY foto

Obecnie przychody z najmu prywatnego, osiągane poza działalnością gospodarczą, rozliczać można opodatkowując stawką 8,5% niezależnie od ich wielkości. Zakładając zatem, że podatnik może prowadzić prywatny najem wielu nieruchomości lub rozlicza znaczne przychody prywatne z jednej nieruchomości z najmu, dzierżawy, podnajmu czy poddzierżawy, jego przychód zawsze może być opodatkowany w sposób ryczałtowy, niezależnie od wielkości otrzymywanych kwot.

Od 2019 r. sytuacja ma się znacząco zmienić. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegać będą otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy przychody osiągnięte z tego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 zł.

Jeżeli zatem podatnik z najmu nieruchomości osiąga więcej niż 100.000 zł przychodu (kwota netto, po odliczeniu podatku VAT), w roku kolejnym nie będzie mógł rozliczać się ryczałtem. Podatnicy, którzy zdecydowani są optymalizować swoje przychody, w roku 2018 będą musieli zatem wykazać przychód nie większy niż 100.000 zł. Wówczas w 2019 r. ich rozliczenie dalej będzie możliwe ryczałtem.

Co ważne, przekroczenie w trakcie roku limitu powoduje obowiązek rezygnacji z ryczałtu dopiero od roku kolejnego.

Dla małżonków limit wspólny, a dla współwłasności ułamkowej – odrębny

W przypadku osiągania przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, przychodów z najmu podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, kwota przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy małżonkowie składają dla celów podatku dochodowego łączne, czy osobne zeznania podatkowe oraz czy pozostają we współwłasności ustawowej czy umownej, ich przychody z najmu muszą się sumować. Zasada ta nie zależy również od tego, czy małżonkowie złożą oświadczenie, że u jednego z nich chcą opodatkować przychody z najmu, czy też takiego oświadczenia nie złożą.

Odmiennie sytuacja wygląda u osób, które posiadają udziały we współwłasności nieruchomości. W takim przypadku przychody ze wspólnej własności, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Poszczególni udziałowcy, dla celów określenia limitu opodatkowania ryczałtem, deklarować będą zatem wyłącznie wartość samodzielnie otrzymanych lub postawionych do dyspozycji w roku podatkowym przychodów, a nie całej ich wartości osiągniętej z danej nieruchomości.

Piotr Szulczewski, VAT.pl